Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Sunday 25. February 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 26. February 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Odbor životního prostředí

Co zde můžete zařídit: 

  • lovecký a rybářský lístek, 
  • povolení ke kácení dřevin na území města, 
  • souhlas pro nakládání s nebezpečnými odpady, 
  • povolení odběru povrchové a podzemní vody, 
  • povolení stavby vodního díla (studny, kanalizace, vodovod, tepelné čerpadlo), 
  • souhlas k vynětí ze zemědělského půdního fondu, 
  • informace o zařízeních k likvidaci odpadu ve městě, 
  • poplatek za malé a střední zdroje znečištění ovzduší, 
  • připomínky k údržbě veřejné zeleně, 
  • biopopelnice.


Životní prostředí - součást úřadů

Většina občanů, kteří běžně nejednají s úřady a jejich koníčkem není rybaření nebo myslivost, obecně předpokládá, že odbory životního prostředí, jako součásti Městských úřadů jsou potřebné k tomu, aby zajistily likvidaci nepořádku čehokoli, od čistoty ulic přes likvidaci všech pachů v ovzduší, staly se garantem čistoty vodních toků, případně zakázaly sousedům chov slepic pro nadměrný zápach a hluk způsobený kokrháním kohouta.  


Z důvodu, abychom objasnili občanům Kralupska, s čím se obracet na odbor životního prostředí, v čem je schopen pomoci a případně čeho se obávat, jsme sestavili tuto přílohu a doufáme, že některému čtenáři poslouží jako návod, kam podat žádost např. o stavební povolení pro stavbu studny, či jiného zaujme upoutávka na přírodní úkaz.


Odbor se vyjadřuje jako dotčený orgán státní správy ke všem činnostem a stavbám v územním obvodu obce s rozšířenou působností. Každé vyjádření je kompletním stanoviskem z hlediska všech platných odborných zákonů v oblasti ŽP. Dává budoucímu stavebníkovi jakousi kuchařku, jaká další závazná stanoviska, podpůrná rozhodnutí nebo vyjádření musí zajistit, aby mu byl jeho záměr povolen. Někdy je toto považováno ze strany investora, který logicky vždy spěchá za přílišnou byrokracii. K tomu je ale nutno dodat, že byrokracie je tak velká, jaká je předepsána zákonem nebo jiným závazným právním předpisem. Mnohokrát jsem se ve své praxi setkal, že žadatel, který si přišel podat žádost (ve věci na které mu enormně záleželo), požadoval vydání rozhodnutí – samozřejmě kladné, nejlépe do druhého dne. Že je stavba v záplavovém území ví, ale „papír na to nepotřebuje“, že stavbou zasahuje do chráněné části přírody, ví také, ale k čemu nějaké další povolení, když ptáci mohou uletět. Ale v momentě, kdy soused staví plot, proběhne z jeho strany kontrola všech náležitých podkladů minimálně 3x a domáhá se uplatnění tvrdosti zákona.


Názorově je asi nejrozporuplnější kácení stromů. V poslední době proběhlo kácení mohutných stromů podél Zákolanského potoka. MěÚ dal posoudit stav stromů podél vodních toků po povodni. Posudek provedli dendrologové z Agentury ochrany přírody a krajiny. U jednoho ze stromů přímo nad pěší zónou bylo vysloveno doslova: „kolem tohoto stromu je nebezpečno i dýchat“. Všechny pokácené stromy měly sice zelené a na pohled zdravé koruny, ale právě tyto těžké mohutné koruny byly posazeny na shnilých kmenech. Odbor životního prostředí musí v zákonné 30denní lhůtě reagovat v této souvislosti i na podnět občana, který upozorňuje, že „kácení těchto letitých stromů je hříchem, neboť tyto stromy jsou zde mnohem potřebnější než lidé…..“

     

Co je dobré vědět a s čím se obrátit mimo jiné na pracovníky odboru v, jednotlivých oblastech ŽP:

• V odpadovém hospodářství povoluje nakládání s nebezpečnými odpady, přijímá hlášení o produkci odpadů od původců, přijímá hlášení o přepravě nebezpečných odpadů přes spravované území, provádí kontroly právnických osob při nakládání s odpady.

• Ve vodním hospodářství je odbor ŽP speciálním stavebním úřadem pro povolování vodovodů, kanalizací, studní, čistíren odpadních vod a hlubinných čerpadel. Dále je v oblasti vodního hospodářství vedena vodohospodářská evidence, povoluje výjimky pro stavby v záplavových území a schvaluje havarijní plány.

• V oblasti ochrany přírody povoluje zásahy do krajinného rázu, povoluje kácení stromů, určuje náhradní výsadby, posuzuje stavby s ohledem na platný „Územní systém ekologické stability“ (ÚSES).

• Lesní hospodářství se řídí „Lesním hospodářským plánem“ (LHP), který je vždy platný na dobu 10 let, vydává povolení staveb v ochranném pásmu lesa.

• V oblasti ochrany ovzduší vydává závazná stanoviska ke stavbám z hlediska možného zhoršení kvality ovzduší, nadále přijímá upozornění na zhoršenou kvalitu ovzduší, případně informuje ČIŽP o úniku závadných nebo obtěžujících látek.

• Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu vydává souhlasy s vynětím a následně stanovuje platby odvodů.

• V rybářství a myslivosti je pro běžnou potřebu občanů dobré vědět, že vydává rybářské, resp. lovecké lístky, rozhoduje o honitbách, ustanovuje myslivecké stráže, přijímá evidenci zvěře a lovů.

Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru ŽP


Kam dál na webu města?

To the top