Dnes je pátek 10. července 2020.Svátek má Libuše.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Nákupy, rozvoz potravin a léků pro seniory: tel.: 315 704 100

Důležité kontakty v době stavu ohrožení coronavirem

Na stránce mestokralupy.cz/corona naleznete seznam důležitých kontaktů

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný a oficiální název povinného subjektu

Město Kralupy nad Vltavou


2. Důvod a způsob založení

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.


3. Popis organizační struktury povinného objektu

starosta

místostarostové

tajemník městského úřadu

odbor kancelář tajemníka

odbor ekonomický

odbor výstavby a územního plánování

odbor správní

odbor obecní živnostenský úřad

odbor realizace investic a správy majetku

odbor sociální věcí, školství a kultury

odbor dopravy

odbor životního prostředí

oddělení infocentrum 

kancelář starosty a zaměstnanci nezařazení v odborech úřadu.


4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax

Adresa: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Telefon: 315 739 811 - ústředna

Fax: 315 723 479

Datová schránka (ID DS): 8zzbfvq

e-mail: mesto@mestokralupy.cz

e-podatelna: podatelna@mestokralupy.cz

http://www.mestokralupy.cz

Přijímáme a podporujeme formáty:

PDF, ZFO, formáty Open Dokument, formáty Microsoft Office, grafické formáty JPG, PNG a TIFF, formáty Autodesk DWG, DTP formáty Corel CDR.

Adresy a telefony pracovníků úřaduTelefonní seznam


5. Bankovní spojení

19-624171/0100 - správní a místní poplatky (např. poplatek za psa, zábor veř. prostranství, správní poplatek za matriku, vydání stavebního povolení apod...)

ČNB 94-712171/0710

19-233090297/0100 - hospodářská činnost - nájemné, platby za prodej nemovitostí (pozemky, nebytové prostory)

9005-720171/0100 - základní běžný účet


6. Identifikační číslo (IČ)

00236977


7. Daňové identifikační číslo organizace (DIČ)

CZ00236977


8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Rozpočet města


9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Město Kralupy nad Vltavou zveřejňuje informace několika způsoby:

- úřední desky

- http://www.mestokralupy.cz

- Sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube)

- Kralupský zpravodaj

- Kralupy TV - reportáže kralupské internetové televize - http://kralupytv.cz/

  - informace lze získat na příslušném odboru MěÚ, v informačním centru MěÚ, popř. na e-mailové adrese: dotazy@mestokralupy.cz


Každá fyzická a právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně, faxem nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována.

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou:

- těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon

- utajovaných skutečností

- informací dotýkajících se ochrany osobnosti a soukromí

- informací ohrožujících obchodní tajemství

- informací o majetkových poměrech osob, získaných na základě zákona o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení

- vnitřních pokynů a personálních předpisů


10. Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání obdržet rozhodnutí

Podání žádosti: podatelna, e-podatelna, podací místa příslušného odboru

Podání stížnosti: 

písemně - podatelna, e-podatelna, e-mailem

ústně - telefonicky na příslušném odboru MěÚ, tajemník MěÚ, starosta, místostarosta


11. Opravné prostředky

11.1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydá, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník.

11.2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města v přenesené i samostatné působnosti se podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemné návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze podat návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Ministerstvu vnitra ČR.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

11.3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s č. 87 odst. 1 písm. d) ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.


12. Formuláře

Dokumenty ke stažení


13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Naleznete na www stránkách Portálu veřejné správy.


14. Nejdůležitější předpisy

Ústava, ústavní zákon, listina základních práv a svobod (1/93 Sb. a 2/93 Sb)

Zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění - Zákon o obcích (obecní zřízení)

Zák. č. 129/2000 Sb. v platném znění - Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zák. č. 500/2004 Sb. - Správní řád

Zák. č. 312/2002 Sb. v platném znění - Zákon o úřednících samosprávných celků

Zák. č. 250/2000 Sb. v platném znění - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zák. č. 565/1991 Sb. v platném znění - Zákon o místních poplatcích

Zák. č. 634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích

Jednotlivé agendy úřadu se dále řídí zvláštními zákony, prováděcími vyhláškami, nařízeními vlády, vyhláškami a nařízeními města, informaci o těchto právních předpisech je možno získat na příslušných odborech MěÚ.


15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad MěÚ Kralupy nad Vltavou za poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím


1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády  č.173/2006Sb., o zásadách stanovení 

úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,

výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona. 


2. Sazebník výše úhrad 

a) cena, je-li informace poskytována formou tisku/kopie, činí 


    černobílá  formát A4  jednostranná kopie       3,- Kč 

                        formát A4     oboustranná kopie  4,- Kč

                        formát A3   jednostranná kopie  4,- Kč 

                        formát A3        oboustranná kopie              6,- Kč

 

    barevná     formát A4  jednostranná kopie  5,- Kč 

   formát A4        oboustranná kopie                  10,- Kč

                         formát A3  jednostranná kopie  7,- Kč 

 formát A3 oboustranná kopie     14,- Kčb) cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči  

CD/DVD disk  20,- Kč 


c) poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb 


d) osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu (1. hodina se neúčtuje) za každou další započatou hodinu 250,- Kč


3. Tento Sazebník úhrad MěÚ Kralupy nad Vltavou za poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb., 

o svobodném přístupu k informacím byl schválen Radou města dne 19. 4. 2016, usnesení č. 16/8/2/04,

a je platný a účinný od 20. 4. 2016.


16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva


17. Seznam organizací

Příspěvkové organizace

IČ Název Adresa Telefon 

47008539 Městský bytový podnik Lobeč 911 311 234 484

0066460 Technické služby města Libušina 123 315 726 589

71294325 Sociální služby města U Cukrovaru 1171 315 704 100

42739543 Městské muzeum Vrchlického 590 315 723 035

0035374 Kulturní a společenské středisko nám. J. Seiferta 706 315 727 827

70566542 Dům dětí a mládeže Smetanova 168 315 722 430

67673902 Základní umělecká škola Riegrova 181 315 727 843

47009098 Základní škola Komenského nám.198 315 726 644

71009946 Základní škola Třebízského 523 315 727 811

71009922 Základní škola Gen. Klapálka 1029 315 727 447

71008152 Základní škola Václava Havla Revoluční 682 315 726 192

71010823 Základní škola 28. října 182 315 726 359

71010319 Základní škola Jodlova 111 315 727 293

75002761 Mateřská škola

odloučená pracoviště

Dr. E. Beneše 694

nábř. J. Holuba 153

U Jeslí 520

315 726 637

315 726 705

315 727 162

75002744 Mateřská škola

odloučené pracoviště

Gen. Klapálka 976

Mikovická 501

315 723 709

315 723 692

       

Organizační složky

Název Adresa Telefon

Městská knihovna Jodlova 111 315 727 852

     

Společnost s ručením omezeným

Název Adresa Telefon

Kralupská sportovní, spol. s r.o.

Mostní 812 315 741 689


18. Střet zájmů

Na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, § 13 odst. 2 ve znění pozdějších předpisů, je možné na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu tj. tajemník úřadu, nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Veřejné datové sítě naleznete zde: www.obec.cz/registroznameni/index.asp