Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Tuesday, June 25, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Next day: Wednesday, June 26, 2024
Městský úřad
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. 


Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.


Finanční výbor 

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, 

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce 


Kontrolní výbor 

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, 

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 


Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. Výbor se schází dle potřeby. Zákon nestanoví, kolikrát do roka se musí výbor sejít. Zákon nestanoví, zda je jednání výboru veřejné či nikoliv. Veřejnost jednání stanoví zastupitelstvo nebo výbor (v jednacím řádu, a nebo pro každé jednotlivé zasedání).


Jednací řád výborů Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou


Mediální výbor 

a) Výbor zejména dohlíží nad obsahovou a formální částí Zpravodaje. Dbá na jeho objektivitu a názorovou i obsahovou vyváženost. Jeho členové se podílí na přípravě tematického plánu čísla. 

b) Výbor může doporučit podrobnější pravidla pro zpracování obsahu Zpravodaje (např. možnost vyjádření kritizované strany, pravidla předvolebního představení kandidujících subjektů apod.). 

c) Výbor projednává připomínky, návrhy a stížnosti členů RM, zastupitelstva, čtenářů a navrhuje příslušná opatření. 

d) Výbor doporučuje redakci a orgánům města konkrétní opatření ke zvýšení kvality Zpravodaje. 

e)  Výbor schvaluje na návrh redakce dlouhodobý tematický plán Zpravodaje.

Mediální výbor byl řízen zastupitelstvem dne 05.06.2023 s účinností od 11.09.2023.


Výbory 2022 - 2026 

Kontrolní výbor zastupitelstva města

předseda: Tomáš Pekárek

další členové: Simona Truhlářová, Radek Hofman, JUDr. Jiří Šimon, Ing. Milan Bílek


Finanční výbor zastupitelstva města

předseda: Dana Smejkalová

další členové: Marek Kuneš, Ing. Ivana Pacholíková, Tomáš Horčička, Ing. Ivan Ottis


Mediální výbor zastupitelstva města

předseda: Jan Doležálek

místopředseda: Mgr. Libor Síla

další členové: Stanislav Hejduk, Mgr. Jindřich Kohm, Radek Kolář


Jednotlivé zápisy z jednání naleznete v příloze. 

Where to next on the city's website?

To the top