Dnes je čtvrtek 18. října 2018.Svátek má Lukáš.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam úřadu

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny

Městský úřad

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt 12:00-15:00

Informační centrum, podatelna

Po - Čt8:00-18:00
8:00-14:00

Občanské průkazy, pasy

Po8:00-12:0012:45-18:00
St8:00-12:0012:45-18:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odbor dopravy

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Pokladna

Po8:00-12:0012:45-17:00
Út8:00-11:1512:00-15:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:1512:00-15:00
8:00-12:00

Centrální spisovna

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Samospráva

Starosta a místostarosta

Starosta je vrcholový monokratický orgán obce, zastupuje obec navenek. Postavení starosty a místostarostů upravuje § 103 – 108 zákona o obcích.

Nejdůležitější pravomoci starosty: svolává a řídí jednání zastupitelstva a rady a podepisuje zápisy z těchto jednání, se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka úřadu (je-li funkce zřízena), má právo pozastavit usnesení rady (nesprávnost) a předložit věc k rozhodnutí zastupitelstvu, může požadovat po Policii ČR spolupráci v oblasti veřejného pořádku, zřizuje tzv. “zvláštní orgány” podle příslušných zákonů (např. přestupková komise). Starosta je v čele obecního (městského úřadu).

Místostarosta(ové) zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, a může být zastupitelstvem pověřen úkoly v oblasti samostatné působnosti. Počet místostarostů stanovuje zastupitelstvo města.

Rada města

Rada je výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti. Mimo jiné zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva. V Kralupech nad Vltavou má rada města 7 členů.
Radě jsou §102 zákona o obcích vyhrazeny pravomoci jako např. zabezpečování hospodaření obce dle schváleného rozpočtu, plnit úkoly “zřizovatele” vůči obcí zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám obce, vydávat nařízení obce, uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách, schvalovat pravidla pro vyřizování petic a stížností, schvalovat organizační řád úřadu, řada pravomocí ve vztahu k úřadu (např. jmenování a odvolávání vedoucích odborů, rozdělení pravomocí uvnitř úřadu, kontrola plnění úkolů úřadem…), zřizuje a zrušuje komise atd. O působnostech, které jsou vyhrazeny radě, nemůže rozhodovat zastupitelstvo.
Podle § 102 odst. 3 zákona o obcích má rada ještě tzv. zbytkovou působnost, tj. rozhoduje o všech ostatních věcech, které spadají do oblasti samostatné působnosti obce a nejsou konkrétně uvedeny v § 84 a 85 (vyhrazeno zastupitelstvu) a § 102 (vyhrazeno radě), pokud si je nevyhradí zastupitelstvo. Jde například o veřejné zakázky (uzavírání smluv o dílo).
Rada města se schází podle potřeby (v Kralupech nad Vltavou je to zpravidla 1 x za 2 týdny) a její schůze jsou neveřejné (s výjimkou radou přizvaných osob).

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo je “vrcholový” orgán samosprávy obce. V Kralupech n. Vlt. se skládá z 21 zastupitelů, kteří byli zvoleni v tzv. komunálních volbách. Funkční období zastupitelstva je čtyři roky. Zastupitelstvo volí z řad svých členů starostu, místostarosty a členy rady (radní).
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a konají se minimálně 1 x za 3 měsíce. Informace o jejich konání se zveřejňují na úřední desce nejméně 7 dní předem.

Mezi nejdůležitější pravomoci, které jsou podle § 84 a 85 zákona o obcích zastupitelstvu vyhrazeny, patří záležitosti zásadního významu pro obec, například: schvalování rozpočtu a závěrečného účtu obce, rozvojových programů obce, zřizovat a rušit právnické osoby (například příspěvkové organizace) a organizační složky obce, vydávat obecně závazné vyhlášky, zřizovat a rušit výbory, zřizovat a rušit obecní policii, schvalovat nabytí, převod a zástavu nemovitých věcí, vydávání komunálních dluhopisů, poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v jedn. případech subjektům působícím v oblasti kultury, sportu, zdravotnictví apod.


Složení samosprávy

Petr Holeček - starosta města

Libor Lesák - místostarosta města

Ing. Marek Czechmann - místostarosta města


Ing. Petr Listík - radní, zastupitel

Mgr. Martin Luksík - radní, zastupitel

Tomáš Pekárek - radní, zastupitel

Jan Špaček - radní, zastupitel


Ing. Ladislav Berit - zastupitel

Mgr. Jiří Bozděch - zastupitel

Mgr. Bc. Rostislav Havelka - zastupitel

Stanislav Hejduk - zastupitel

Mgr. Jiřina Hereinová - zastupitelka

MUDr. Jana Homolová - zastupitelka

Mgr. Michal Mára - zastupitel

Ing. Josef Materna - zastupitel

Mgr. Ondřej Nauš - zastupitel

Ing. Ivan Ottis - zastupitel

Ing. Ivana Pacholíková - zastupitelka

MUDr. Dušan Randák - zastupitel

Bc. Antonín Seidel - zastupitel

Luboš Šuda - zastupitel


RM schválila rozdělení úkolů starosty a místostarostů pro volební období 2014-2018:

PETR HOLEČEK - starosta města

1. Statutární zástupce města dle Zákona o obcích

2. Představitel města pověřeného rozšířenou státní působností

3. Řídící a organizační činnost zastupitelstva a rady města

4. Řízení městské policie

5. Řízení a organizace bezpečnostní rady města

6. Řízení a organizace krizového štábu města

7. Garance a organizace hlavních společenských, kulturních a sportovních událostí a výročí města

8. Propagace a reprezentace města

9. Mezinárodní spolupráce města, zastupováni města v zahraničí

10. Plnění mimořádných úkolů určených zastupitelstvem města event. státními orgány

11. Spolupráce se školskými a kulturními zařízeními města, se sportovními a občanskými společnostmi včetně Kralupské sportovní s.r.o..

12. Garance v oblasti sociální problematiky

 

LIBOR LESÁK - místostarosta města

1. Statutární zástupce města dle Zákona o obcích pověřený zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti

2. Místopředseda bezpečnostní rady města a krizového štábu

3. Plnění mimořádných úkolů určených zastupitelstvem, radou, či starostou města

4. Garance přípravy rozpočtu města a jeho kontroly

5. Garance v oblasti státních i evropských dotací a dalších zdrojů městského rozpočtu

6. Garance příprav grantových a jiných dotací města městským, občanským a jiným organizacím v Kralupech nad Vltavou

7. Garance v oblasti působnosti současných technických služeb včetně dopravní problematiky a pořádku ve městě

8. Pravidelná spolupráce s Technickými službami města, s KaSSem, Městským muzeem a ostatními příspěvkovými a městskými organizacemi, společnostmi a organizačními složkami v oblasti finanční

9. Garance v oblasti ekologie a životního prostředí


ING. MAREK CZECHMANN — místostarosta města

1. Statutární zástupce města dle Zákona o obcích

2. Člen bezpečnostní rady města a krizového štábu

3. Plnění mimořádných úkolů určených zastupitelstvem, radou, či starostou města

4. Garance na přípravě a na dohledu nad územním plánem a stavebním rozvojem města

5. Garance v oblasti realizace investic města

6. Garance v oblasti majetkové a bytové problematiky, opravy a správy městského majetku

7. Pravidelná spolupráce s Městským bytovým podnikem, s Domy s pečovatelskou službou a s ostatními příspěvkovými organizacemi, společnostmi a organizačními složkami města v oblasti oprav a investic

8. Garance v oblasti rekonstrukce a přestavby centra města.