Skoč na obsahSkoč na navigaci

Opening hours

Dnes: Wednesday 5. října 2022
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Thursday 6. října 2022
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Samospráva

Starosta a místostarosta

Starosta je vrcholový monokratický orgán obce, zastupuje obec navenek. Postavení starosty a místostarostů upravuje § 103 – 108 zákona o obcích.

Nejdůležitější pravomoci starosty: svolává a řídí jednání zastupitelstva a rady a podepisuje zápisy z těchto jednání, se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka úřadu (je-li funkce zřízena), má právo pozastavit usnesení rady (nesprávnost) a předložit věc k rozhodnutí zastupitelstvu, může požadovat po Policii ČR spolupráci v oblasti veřejného pořádku, zřizuje tzv. “zvláštní orgány” podle příslušných zákonů (např. přestupková komise). Starosta je v čele obecního (městského úřadu).

Místostarosta(ové) zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, a může být zastupitelstvem pověřen úkoly v oblasti samostatné působnosti. Počet místostarostů stanovuje zastupitelstvo města.

Rada města

Rada je výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti. Mimo jiné zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva. V Kralupech nad Vltavou má rada města 7 členů.
Radě jsou §102 zákona o obcích vyhrazeny pravomoci jako např. zabezpečování hospodaření obce dle schváleného rozpočtu, plnit úkoly “zřizovatele” vůči obcí zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám obce, vydávat nařízení obce, uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách, schvalovat pravidla pro vyřizování petic a stížností, schvalovat organizační řád úřadu, řada pravomocí ve vztahu k úřadu (např. jmenování a odvolávání vedoucích odborů, rozdělení pravomocí uvnitř úřadu, kontrola plnění úkolů úřadem…), zřizuje a zrušuje komise atd. O působnostech, které jsou vyhrazeny radě, nemůže rozhodovat zastupitelstvo.
Podle § 102 odst. 3 zákona o obcích má rada ještě tzv. zbytkovou působnost, tj. rozhoduje o všech ostatních věcech, které spadají do oblasti samostatné působnosti obce a nejsou konkrétně uvedeny v § 84 a 85 (vyhrazeno zastupitelstvu) a § 102 (vyhrazeno radě), pokud si je nevyhradí zastupitelstvo. Jde například o veřejné zakázky (uzavírání smluv o dílo).
Rada města se schází podle potřeby (v Kralupech nad Vltavou je to zpravidla 1 x za 2 týdny) a její schůze jsou neveřejné (s výjimkou radou přizvaných osob).

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo je “vrcholový” orgán samosprávy obce. V Kralupech n. Vlt. se skládá z 21 zastupitelů, kteří byli zvoleni v tzv. komunálních volbách. Funkční období zastupitelstva je čtyři roky. Zastupitelstvo volí z řad svých členů starostu, místostarosty a členy rady (radní).
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a konají se minimálně 1 x za 3 měsíce. Informace o jejich konání se zveřejňují na úřední desce nejméně 7 dní předem.

Mezi nejdůležitější pravomoci, které jsou podle § 84 a 85 zákona o obcích zastupitelstvu vyhrazeny, patří záležitosti zásadního významu pro obec, například: schvalování rozpočtu a závěrečného účtu obce, rozvojových programů obce, zřizovat a rušit právnické osoby (například příspěvkové organizace) a organizační složky obce, vydávat obecně závazné vyhlášky, zřizovat a rušit výbory, zřizovat a rušit obecní policii, schvalovat nabytí, převod a zástavu nemovitých věcí, vydávání komunálních dluhopisů, poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v jedn. případech subjektům působícím v oblasti kultury, sportu, zdravotnictví apod.


Složení samosprávy

Jan Doležálek - zastupitel 

Stanislav Hejduk - zastupitel

Jiřina Hereinová- zastupitelka

Petr Holeček - zastupitel

Barbora Kovářová - zastupitelka

Libor Lesák - zastupitel

Petr Listík - zastupitel

Mgr. Martin Luksík - zastupitel

Petr Marek - zastupitel

Josef Novák - zastupitel

Ing. Ivana Pacholíková - zastupitelka

Tomáš Pekárek - zastupitel

Ing. Vojtěch Pohl - zastupitel

Filip Prantl - zastupitel

Mgr. Libor Síla - zastupitel

Dana Smejkalová - zastupitelka

Marek Škabrada - zastupitel

Jan Špaček - zastupitel

Luboš Šuda - zastupitel

Luboš Truhlář - zastupitel

Ph.D. Vladimír Vymětalík - zastupitel


ROZDĚLENÍ ÚKOLŮ STAROSTY A MÍSTOSTAROSTŮ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 2022 


Ing. MAREK CZECHMANN - starosta města

1. Statutární zástupce města dle Zákona o obcích

2. Představitel města pověřeného rozšířenou působností

3. Řídící a organizační činnost zastupitelstva a rady města

4. Řízení městské policie

5. Řízení a organizace bezpečnostní rady města

6. Řízení a organizace krizového štábu města

7. Garance hlavních společenských, kulturních a sportovních událostí a výročí města

8. Propagace a reprezentace města

9. Mezinárodní spolupráce města

10. Plnění mimořádných úkolů určených zastupitelstvem města event. státními orgány

11. Garance v oblasti realizace investic města

12. Garance na přípravě a dohledu nad územním plánem

13. Spolupráce se školskými a kulturními zařízeními města

14. Garance v oblasti sociální  politiky

15. Garant mediální komunikace (PR, média)

16. Garance v oblasti dopravní problematiky včetně parkování

 

LIBOR LESÁK - 1. místostarosta města

1. Statutární zástupce města dle Zákona o obcích pověřený zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti

2. Místopředseda bezpečnostní rady města a krizového štábu

3. Plnění mimořádných úkolů určených zastupitelstvem, radou, či starostou města

4. Garance přípravy rozpočtu města a jeho kontroly

5. Garance v oblasti státních i evropských dotací a dalších zdrojů městského rozpočtu

6. Pravidelná spolupráce s příspěvkovými organizacemi, městskými organizačními jednotkami a společnosti při přípravě rozpočtu, jeho čerpání a změnách a konzultace v ostatních finančních záležitostech

7. Garance příprav grantových a jiných dotací města městským, občanským a jiným organizacím v Kralupech    nad Vltavou

8. Garance v oblasti rekonstrukce a přestavby města

9. Propagace a reprezentace města


ING. VOJTĚCH POHL —2. místostarosta města

1. Statutární zástupce města dle Zákona o obcích 

2. Člen bezpečnostní rady města a krizového štábu   

3. Plnění mimořádných úkolů určených zastupitelstvem, radou, či starostou města

4. Garance v oblasti majetkové a bytové problematiky, opravy a správa městského majetku

5. Pravidelná spolupráce s Městským bytovým podnikem, Sociálními službami a ostatními příspěvkovými organizacemi, společnostmi a organizačními složkami města v oblasti provozních potřeb

6. Propagace a reprezentace města

7. Garance v oblasti působnosti a dalšího vývoje Kralupské sportovní,spol. s.r.o.

8. Garance v oblasti ekologie a životní prostředí

9. Garance v oblasti působnosti technických služeb

Kam dál na webu města?

To the top