More pages:

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Opening hours

Dnes: Wednesday 23. září 2020
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30
Příští úřední den: Thursday 24. září 2020
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Technické služby

tsm

Technické služby města Kralupy nad Vltavou (TSM) jsou příspěvkovou organizací města. Příspěvkové organizace jsou veřejnoprávními neziskovými organizacemi.

adresa: Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: 420 315 726 589

e-mail: tsm.nemec@mestokralupy.cz

IČ: 0066460

Facebook


Technické služby města mají vlastní internetové stránky: www.tskralupy.cz


Vážení spoluobčané, 

od 21.4.2020 se prodlužuje otevírací doba sběrového dvora v areálu technických služeb. 

Otevřeno bude 7 dní v týdnu od 9:00-17:00 vč. svátků, polední pauza 10:30-11:00. 

Po zkušenostech z minulého týdne dojde k navýšení maximálního množství zákazníků ze dvou na tři, kteří budou do dvora vpuštěni současně. 

Dále dochází k částečnému otevření správy hřbitovů - pondělí: 8:00-10:30, 12:00-15:00, středa: 8:00-10:30, 12:00-15:00.

Vstup jednotlivě, pouze v roušce, návštěvu hlaste na vrátnici.

Další informace ohledně sběrového dvora na tel. 702 201 764 J. Hájek,
popř. na : tsm.hajek@mestokralupy.cz

Další informace ohledně hrobové agendy na tel. 603 255 185 P.Hájková,

popř. na : tsm.hajkova@mestokralupy.cz


Sběrný dvůr bude otevřen
(ostatní služby jsou i nadále omezeny viz níže)
 od 9.4.2020 sedm dní v týdnu vč. svátků. Otevírací doba vzhledem k personálním možnostem pondělí až pátek 9:00- 14:30, sobota až neděle 9:00-17:00 (polední pauza 10:30-11:00). Do prostoru dvora budou vpuštěni maximálně dva zákazníci současně.


Každý návštěvník bude používat v prostoru dvora ochrannou roušku. Zákazníci nebudou mít možnost si půjčit lopatu, či koště, toto nářadí si prosím přivezte vlastní
. Chraňte zdraví našich zaměstnanců ale i své.

 

Žádáme, aby lidé otevřený sběrný dvůr využívali jen v naléhavých případech pro odložení odpadu, který se aktuálně nevejde do běžných popelnic a do nádob na třídění, chráníme zdraví zaměstnanců.

V žádném případě nesmějí sběrný dvůr ani kontejner využívat osoby v karanténě a zejména osoby s prokázaným onemocněním COVID-19, které musí být doma v izolaci!
Při nerespektování pokynů obsluhy budou zákazníci vykázáni z prostoru TSM za pomoci Měp.

Provizorní otevírací doba platí do odvolání.


nadále platí:

    odpovědná osoba pan Jiří Hájek tel: 702 201 764 tsm.hajek@mestokralupy.cz
- přerušuje se možnost osobního styku při vyřízení náležitostí spojených s hrobovými místy na území města (do odvolání)
    odpovědná osoba paní Petra Hájková tel: 603 255 185 tsm.hajková@mestokralupy.cz
- přerušuje možnost osobního styku při vyřízení žádostí týkajících se místních komunikací (do odvolání)
    odpovědná osoba pan Miroslav Pecinovský tel: 734 300 868 tsm.pecinovsky@mestokralupy.cz
- přerušuje se vstup veřejnosti do budov v areálu TSM Kralupy (do odvolání)
- ruší se poplatky na placených parkovištích na území města Kralupy nad Vltavou (do odvolání)

V případě zájmu o bližší informace ve výše uvedených činnostech je možné kontaktovat odpovědné pracovníky, se kterými je možné se domluvit na následujícím postupu.
Jelikož zajišťujeme pro naše město celou řadu nezbytných činností přistupujeme k těmto omezením, abychom minimalizovali rizika pro naše zaměstnance a tím snížili možnost
ochromení činností naší organizace.  

další kontakty:
- vrátnice tel: 315 726 589

s přáním hezkého dne zdraví

Ing. Luboš Němec
Technické služby města Kralup nad Vltavou


V sídle TSM naleznete i sběrový dvůr, jehož aktuální otevírací doba je uvedena výše.


Hlavní činnost organizace

Organizace je pověřena:

• výstavbou, rekonstrukcí, údržbou, opravami a čištěním místních komunikací,

• dopravním značením,

• budování, údržba a opravy veřejného osvětlení,

• odtah odstavených vraků vozidel,

• odtahová služba vozidel,

• provoz a údržba hřbitova,

• technické činnosti v dopravě (provozování placených parkovišť),

• svoz veškerého komunálního odpadu a jeho bezpečná likvidace od obyvatel

   Města Kralupy nad Vltavou,

• organizačně a materiálně zajišťuje veřejně prospěšné práce ve spolupráci s úřadem práce, a dále výkon trestu obecně prospěšných prací a organizování veřejné služby, 

• organizování veřejné služby.


Výstavba, rekonstrukce, údržba, opravy a čištění místních komunikací

TSM Kralupy nad Vltavou zajišťují služby a práce související s plynulým bezpečným provozem chodců a automobilů na všech místních komunikacích i veřejných prostranstvích na území Města Kralupy nad Vltavou.

V zimním období pečují o sjízdnost a schůdnost místních komunikací všemi jim dostupnými prostředky. Ve městě můžete vidět jak ruční úklid, tak i techniku v podobě traktorů s pluhy. Dále překládá Radě města Kralupy nad Vltavou ke schválení Nařízení města o schůdnosti a sjízdnosti některým místních komunikací, které se kvůli jejich nízkému využití v zimním období neudržují. Nařízení města naleznete na webových stránkách města v sekci „Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení“.

V letním období můžete vidět muže v oranžovém při blokovém čištění města, kropení vozovek, opravách výtluků, dlažeb atd.


Dopravní značení

TSM provádějí výstavbu a opravu svislého a vodorovného dopravního značení, osazují dopravní značky pevnými i přenosnými značkami, značí občasné uzavírky na komunikacích města. Dále provozují, udržují, kontrolují, revidují a opravují stávající světelné signalizační zařízení.


Budování, údržba a opravy veřejného osvětlení

TSM odstraňují zjištěné závady a poruchy VO, vyměňují nesvítící světelné zdroje a svítidla, udržují rozvaděče RVO, RVOO, RVOS. Dále zjišťují a odstraňují kabelové poruchy VO, opravují stožáry VO vč. provádění nátěrů stožárů, svítidel, patic a rozvaděčů VO. Opravují venkovní vedení. Mimo jiné a zajišťují vánoční výzdobu města.


Provoz a údržba hřbitova

Ve třech městských částech Města Kralupy nad Vltavou se nacházejí 3 pohřebiště (v Kralupech, Minicích a Zeměchách).

TSM pečují o důstojný vzhled jednotlivých hřbitovů a vybírají hřbitovní poplatky ve výši 1.000,- Kč.

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo dne 12.5.2004 Řád veřejných pohřebišť, kde naleznete provozní dobu, rozsah poskytovaných služeb, povinnosti a činnosti správce pohřebiště, povinnosti nájemce hrobového místa, tlecí doba atd.


Provozní doba pro všechny hřbitovy:

  • v období od 1. dubna do 30. září: od 7:00 do 19:00
  • v 1. října do 31. března: od 8:00 do 17:00


Technické činnosti v dopravě (provozování placených parkovišť)

Město Kralupy nad Vltavou vydalo v roce 2004 Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech Města Kralupy nad Vltavou. Tato vyhláška vymezuje oblasti města, v nichž lze místní komunikace, nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.


Oblasti s placeným státním na místních komunikacích:

- Jiráskova ulice, Žižkova ulice, Palackého náměstí, parkoviště v ulici Nerudova vedle budovy

České pošty, sp..


Doba užití místních komunikací za sjednanou cenu:

pondělí až pátek     7:00 – 18:00

sobota                   7:00 – 12:00


Výše ceny za parkovací lístek z parkovacího automatu:

Sazba …………………… 20,- Kč / hodina

Držitelé průkazu ZTP a ZTP – P jsou od placení ceny za stání silničního motorového vozidla ve vymezených oblastech města osvobozeny. 

Svoz veškerého komunálního odpadu a jeho bezpečná likvidace od obyvatel Města Kralupy nad Vltavou.

Organizačně a materiálně zajišťuje veřejně prospěšné práce ve spolupráci s úřadem práce, a dále výkon trestu obecně prospěšných prací.


Organizování veřejné služby

Technické služby města zajišťují veřejné služby pro obyvatele v hmotné nouzi nebo pro obyvatele déle než 6 měsíců bez pracovního poměru. Tato práce se vykonává na základě podepsané smlouvy obou stran.

Vykonávaná práce musí být obecně v zájmu dané obce. Jedná se především o udržování čistoty v ulicích a veřejném prostranství v obci či sezónní práce.

Odměna za veřejné služby v současnosti činí 1.106,- Kč po dvaceti a 1.658,- Kč po třiceti odpracovaných hodinách.


Doplňková činnost organizace

• Pronájem ploch v areálu TSM

• Dopravní služby pro obyvatele města a ostatní subjekty

• Oprava vozovek a chodníků na objednávku právnických a fyzických osob

• Poskytování technických služeb

• Nakládání s odpady

• Specializovaný maloobchod

Kam dál na webu města?

To the top