Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Thursday, July 25, 2024
Městský úřad
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Next day: Friday, July 26, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Technické služby

tsm

Technické služby města Kralupy nad Vltavou (TSM) jsou příspěvkovou organizací města. Příspěvkové organizace jsou veřejnoprávními neziskovými organizacemi.

adresa: Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: 420 315 726 589

e-mail: tsm.nemec@mestokralupy.cz

IČ: 0066460

Facebook


Technické služby města mají vlastní internetové stránky: www.tskralupy.cz


V sídle TSM naleznete i sběrový dvůr, jehož aktuální otevírací doba je uvedena na tskralupy.cz.


Hlavní činnost organizace

Organizace je pověřena:

• výstavbou, rekonstrukcí, údržbou, opravami a čištěním místních komunikací,

• dopravním značením,

• budování, údržba a opravy veřejného osvětlení,

• odtah odstavených vraků vozidel,

• odtahová služba vozidel,

• provoz a údržba hřbitova,

• technické činnosti v dopravě (provozování placených parkovišť),

• svoz veškerého komunálního odpadu a jeho bezpečná likvidace od obyvatel

   Města Kralupy nad Vltavou,

• organizačně a materiálně zajišťuje veřejně prospěšné práce ve spolupráci s úřadem práce, a dále výkon trestu obecně prospěšných prací a organizování veřejné služby, 

• organizování veřejné služby.


Výstavba, rekonstrukce, údržba, opravy a čištění místních komunikací

TSM Kralupy nad Vltavou zajišťují služby a práce související s plynulým bezpečným provozem chodců a automobilů na všech místních komunikacích i veřejných prostranstvích na území Města Kralupy nad Vltavou.

V zimním období pečují o sjízdnost a schůdnost místních komunikací všemi jim dostupnými prostředky. Ve městě můžete vidět jak ruční úklid, tak i techniku v podobě traktorů s pluhy. Dále překládá Radě města Kralupy nad Vltavou ke schválení Nařízení města o schůdnosti a sjízdnosti některým místních komunikací, které se kvůli jejich nízkému využití v zimním období neudržují. Nařízení města naleznete na webových stránkách města v sekci „Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení“.

V letním období můžete vidět muže v oranžovém při blokovém čištění města, kropení vozovek, opravách výtluků, dlažeb atd.


Dopravní značení

TSM provádějí výstavbu a opravu svislého a vodorovného dopravního značení, osazují dopravní značky pevnými i přenosnými značkami, značí občasné uzavírky na komunikacích města. Dále provozují, udržují, kontrolují, revidují a opravují stávající světelné signalizační zařízení.


Budování, údržba a opravy veřejného osvětlení

TSM odstraňují zjištěné závady a poruchy VO, vyměňují nesvítící světelné zdroje a svítidla, udržují rozvaděče RVO, RVOO, RVOS. Dále zjišťují a odstraňují kabelové poruchy VO, opravují stožáry VO vč. provádění nátěrů stožárů, svítidel, patic a rozvaděčů VO. Opravují venkovní vedení. Mimo jiné a zajišťují vánoční výzdobu města.


Provoz a údržba hřbitova

Ve třech městských částech Města Kralupy nad Vltavou se nacházejí 3 pohřebiště (v Kralupech, Minicích a Zeměchách).

TSM pečují o důstojný vzhled jednotlivých hřbitovů.

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo dne 12.5.2004 Řád veřejných pohřebišť, kde naleznete provozní dobu, rozsah poskytovaných služeb, povinnosti a činnosti správce pohřebiště, povinnosti nájemce hrobového místa, tlecí doba atd.


Provozní doba pro všechny hřbitovy:

  • v období od 1. dubna do 30. září: od 7:00 do 19:00
  • v 1. října do 31. března: od 8:00 do 17:00


Technické činnosti v dopravě (provozování placených parkovišť)

Město Kralupy nad Vltavou vydalo v roce 2004 Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech Města Kralupy nad Vltavou. Tato vyhláška vymezuje oblasti města, v nichž lze místní komunikace, nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.


Oblasti s placeným státním na místních komunikacích:

- Jiráskova ulice, Žižkova ulice, Palackého náměstí, parkoviště v ulici Nerudova vedle budovy

České pošty, sp..


Doba užití místních komunikací za sjednanou cenu:

pondělí až pátek     7:00 – 18:00

sobota                   7:00 – 12:00


Výše ceny za parkovací lístek z parkovacího automatu:

1. hodina .............. 10,- Kč

Každá další hodina ... 30,- Kč


Držitelé průkazu ZTP a ZTP – P jsou od placení ceny za stání silničního motorového vozidla ve vymezených oblastech města osvobozeny. 

Svoz veškerého komunálního odpadu a jeho bezpečná likvidace od obyvatel Města Kralupy nad Vltavou.

Organizačně a materiálně zajišťuje veřejně prospěšné práce ve spolupráci s úřadem práce, a dále výkon trestu obecně prospěšných prací.


Organizování veřejné služby

Technické služby města zajišťují veřejné služby pro obyvatele v hmotné nouzi nebo pro obyvatele déle než 6 měsíců bez pracovního poměru. Tato práce se vykonává na základě podepsané smlouvy obou stran.

Vykonávaná práce musí být obecně v zájmu dané obce. Jedná se především o udržování čistoty v ulicích a veřejném prostranství v obci či sezónní práce.


Doplňková činnost organizace

• Pronájem ploch v areálu TSM

• Dopravní služby pro obyvatele města a ostatní subjekty

• Oprava vozovek a chodníků na objednávku právnických a fyzických osob

• Poskytování technických služeb

• Nakládání s odpady

• Specializovaný maloobchod

Where to next on the city's website?

To the top