Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal and Payment Gateway
Opening hours
Today: Tuesday, June 18, 2024
Městský úřad:
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Next day: Wednesday, June 19, 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Odpady ve městě

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Kralupy nad Vltavou je upraveno obecně závaznou vyhláškou       č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Kralupy nad Vltavou. Každý občan našeho města je povinen se touto obecně závaznou vyhláškou řídit a se svými odpady musí nakládat tak, jak je v ní stanoveno. Nerespektování tohoto závazného předpisu je posuzováno jako přestupek, za který je možno udělit nemalou pokutu. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mohou tohoto systému využívat jen na základě smlouvy uzavřené s městem. Pokud by při kontrole takového subjektu bylo zjištěno, že zneužívá systému zavedeného obcí nebo nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů jiným způsobem např. přes oprávněnou osobu k nakládání s odpady, může mu být dle § 66 odst. 1) zákona č. 185/2001 Sb., zákona o opadech, v platném znění, uložena pokuta až do výše 300 000 Kč.


Komunální odpad třídíme na následující složky:

- papír (včetně lepenky), plast, sklo a nápojový karton
- kovy
- objemný odpad
- nebezpečný odpad
- biologicky rozložitelný odpad - rostlinného původu


A jak tedy nakládat s odpady, které vznikají ve vaší domácnosti, rekreačním objektu nebo na vaší zahrádce?

Vytříděné složky komunálního odpadu jako jsou papír a lepenka, plasty, sklo a nápojový karton ukládáme do barevných kontejnerů rozmístěných po našem městě (seznam sběrných hnízd je ke stažení na stránkách města www.mestokralupy.cz, odbor životního prostředí).


- vytříděný papír se ukládá do nádob s modrým víkem a patří sem noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balicí papír, lepenka, kancelářský papír, sešity, atd.
Do těchto nádob v žádném případě nepatří: papír s vrstvou plastové nebo hliníkové fólie (např. tetrapakové krabice od mléka), mokrý, mastný či jinak znečištěný papír.
Vytříděný papír je také možno odevzdávat do sběren druhotných surovin, kde od Vás bude papír vykoupen dle platného ceníku.

- vytříděný plast se ukládá do nádob se žlutým víkem a patří sem PET lahve (důkladně sešlápnuté), plastové nádoby a lahve, plastové sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, kelímky od jogurtů, výrobky z plastů, atd.
Do těchto nádob v žádném případě nepatří: bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, silně znečištěné nebo mastné obaly.

- vytříděné sklo se ukládá do bílých zvonů na sklo bílé nebo do zelených zvonů na sklo barevné a patří sem bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací sklenice, výplně oken (toto sklo patří do kontejneru na sklo barevné - zelený zvon), atd.
 Do těchto zvonů v žádném případě nepatří: zářivky, porcelán, keramika, plexisklo, kovové uzávěry lahví, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, plné nebo znečištěné lahve nebo nádoby. 

- vytříděný nápojový karton se ukládá do nádob s oranžovým víkem a patří sem všechny nápojové kartony (tetrapaky) od mléka, džusů, vína, atd.
Do těchto nádob v žádném případě nepatří: různě znečištěné kartony např. od oleje nebo barev.


Kovy jako jsou kovové odpady, kovové obaly (včetně kovových obalů od potravin), železné kovy, měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, cín, směsné kovy, aj. můžete zdarma odevzdat na sběrný dvůr do Technických služeb města v Libušině ulici nebo do sběren kovů, kde od vás kovy odkoupí dle platného ceníku.

 

Město Kralupy nad Vltavou má uzavřenu se společností EKO - KOM, a. s. smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Obec se touto smlouvou zavazuje v rámci provozování odpadového hospodářství obce zajišťovat zpětný odběr, tj. odebírat použité obaly od spotřebitelů za účelem využití nebo odstranění odpadu z obalů a zajišťovat recyklaci odpadu z obalů nebo jeho další využití v souladu se zákonem o obalech a zákonem o odpadech. Společnost EKO - KOM, a. s. je touto smlouvou vázána obci vyplácet odměnu, jejíž výše se odvíjí od množství vyseparovaného odpadu. To znamená, že čím více budou občané třídit svůj vyprodukovaný odpad, tím vyšší odměnu město Kralupy nad Vltavou získá. Získaná odměna je zcela využita v rámci odpadového hospodářství obce, konkrétně na sběr a svoz separovaného odpadu.


Objemný odpad
Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, obaly větších rozměrů, koberce, vany, různé přístroje, apod. odevzdávejte ve sběrném dvoře Technických služeb města Kralupy nad Vltavou v Libušině ulici nebo při mobilním svozu objemného odpadu (plán mobilních svozů je ke stažení na stránkách města na www.mestokralupy.cz).
Spalování objemného odpadu - jako je např. nábytek - je zakázáno!!!


Nebezpečné odpady
Nebezpečný odpad neházejte do popelnic na směsný komunální odpad, ale odevzdejte ho ve sběrném dvoře Technických služeb města Kralupy nad Vltavou v Libušině ulici nebo při mobilním svozu nebezpečného odpadu. Nebezpečným odpadem jsou např. zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, prošlé léky a obaly od léků, rozbité teploměry, zbytky barev, lepidel. Prošlé léky a obaly od léků odebírají bezplatně také všechny lékárny v našem městě.


Rostlinný odpad ze zahrádek a domácností je možno kompostovat na svém pozemku či zahrádce, odkládat ho do přistavených kontejnerů v době mobilního svozu (plán mobilních svozů je ke stažení na stránkách města na www.mestokralupy.cz), odvést ho do sběrného dvora v Libušině ulici nebo využít možnosti pronájmu biopopelnice se svozem 1x za 14 dnů v období od dubna do listopadu, informace o této službě dostanete na tel.: 315 739 944, MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí. Plán svozu bioodpadu z bionádob je ke stažení na stránkách města. Spalovat rostlinný odpad je možno pouze pokud je suchý, s maximální ohleduplností a s přihlédnutím k místním a povětrnostním podmínkám (kouř nesmí obtěžovat sousedy). Spalování rostlinného odpadu, který není suchý, je zakázáno!!!


Stavební odpad
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Tento odpad lze odevzdat buď přímo v zařízení na využívání či odstraňování odpadů nebo ve sběrném dvoře Technických služeb města v Libušině ulici. Stavební odpad je jediný odpad, za který je na sběrném dvoře vybírán poplatek.


Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru
Použité výrobky, jako jsou elektrospotřebiče pocházející z domácností, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce či ve sběrném dvoře Technických služeb města v Libušině ulici.
Baterie je možno také odnést do malých boxů, které jsou umístěny ve všech školách a v budově MěÚ v Kralupech nad Vltavou na Palackého náměstí 1.
Menší elektrozařízení je možno uložit kromě sběrného dvora také do jednoho z 10 červených kontejnerů, které jsou rozmístěny po našem městě a slouží ke sběru drobného elektrozařízení jako jsou fény, kulmy, mobilní telefony, elektrické a elektronické hračky, hodiny, budíky, žehličky, a jiné. Nově je možno do těchto kontejnerů uložit i baterie a to do speciálního vhozového otvoru, který byl na těchto nádobách zřízen speciálně pro sběr baterií.
Použité světelné zdroje jako jsou úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární trubicové zářivky do délky   40 cm (delší do sběrného dvora), světelné zdroje s LED diodami je možno kromě sběrného dvora odevzdat v budově MěÚ na Palackého náměstí 1. Do těchto nádob nepatří klasické skleněné žárovky, reflektorové žárovky a halogenové žárovky.


Zbytkový odpad
Odpad z domácnosti po vytřídění všech využitelných složek (papír, plast, sklo, nápojový karton, kovy a biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu), nebezpečného odpadu, objemného odpadu, stavebního odpadu a použitých výrobků podléhajících zpětnému odběru, tj. např. kuchyňské odpadky, smetí, popel, znečištěný papír, znečištěné plasty, papírové pleny, apod. patří do popelnic na směsný komunální odpad. Zbytkový komunální odpad je sbírán na místech k tomu určených do typizovaných sběrných nádob. Svoz směsného komunálního odpadu zajišťují Technické služby města Kralup nad Vltavou na základě smluvního vztahu uzavřeného s městem Kralupy nad Vltavou.


Autovraky
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen ho předat pouze osobám, které jsou provozovateli schválených zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
Pokud Váš autovrak předáte provozovateli ,,úplný“, to znamená, že z něho nebudou odstraněny žádné části, převážně ty, které se dají zpeněžit ve sběrnách druhotných surovin, bude od Vás tento autovrak odebrán bezplatně. Na místě Vám bude vystaven protokol o ekologické likvidaci, na základě kterého budete moci svůj automobil odhlásit z evidence vozidel. Ke schváleným provozovatelům zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků patří v našem městě České sběrné suroviny, a. s., U Dýhárny 916, 278 01 Kralupy nad Vltavou.


Praktické informace
Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad, stavební suť, odpad ze zeleně a kam můžete odnést své odpady, které jste vytřídili ze svého směsného komunálního odpadu?


Technické služby města – sběrný dvůr, Libušina 123, 278 01 Kralupy n. Vlt.
tel.: 315 726 589
Provozní doba: po – ne    9,00 h – 17,00 h
Sběrný dvůr slouží občanům města, kteří prokáží dokladem své trvalé bydliště v Kralupech   
nad Vltavou, popř. výpis z KN.


Sběrny druhotných surovin v našem městě:
České sběrné suroviny  a. s.,
ulice U Dýhárny 916, 278 01 Kralupy n.Vlt. (výkupna a autovrakoviště)
tel.: 315 734 128, mob.: 724 957 429
Provozní doba: Po – Pá: 8,00h – 16,00h, So:  8,00h - 12,00 h                


Sběr druhotných surovin Slaný,

ulice Přemyslova 79, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 726 851, mob.: 724 957 457
Provozní doba: Po – Pá: 8,00 h – 16,00 h, So:  8,00 h - 12,00 h (pouze každou první a třetí sobotu v měsíci)

ulice U Dýhárny 916, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 734 128,  mob.: 724 957 429
Provozní doba: Po – Pá: 8,00 h – 16,00 h, So:  8,00 h - 12,00 h


Co dělat když:
Objevili jste někde černou skládku?
Ohlaste ji na  Městský úřad, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, tel.: 315 739 944

Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo nádobu na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte Městskou policii, linka 156, jinak vše ohlaste na Městský úřad, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, tel.: 315 739 944 nebo Českou inspekci životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, tel.: 233 066 111.
Nezapomeňte si zapsat SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně druh odpadu. Vhodné by bylo pořídit fotodokumentaci nebo jiný záznam.

Where to next on the city's website?

To the top