Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Friday 31. May 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Monday 3. June 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Nahlížení do spisu


Nahlášení do spisu orgánu sociálně-právní ochrany dětí


§ 55,odst. 5, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, je oprávněn na základě písemné žádosti pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská odpovědnost nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě udělené plné moci

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě písemně udělené plné moci mají právo při nahlížení do spisové dokumentace činit si z ní výpisy a pořizovat za úhradu kopie spisové dokumentace nebo její části

Na nahlížení do spisové dokumentace se nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Při stanovení úhrady za pořízení kopie ze spisové dokumentace platí zvláštní právní předpis

-  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Položka 3

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registru, z knih, ze záznamů, z evidenci, z listin nebo z dalšího písemného nebo obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

     50,- Kč

     za každou i započatou stránku

     40,- Kč

     na technickém nosiči dat

     15,- Kč 

     za první stránku

     a

     5,- Kč

     za každou další i započatou stránku,

     je-li pořizována na kopírovacím stroji

     nebo na tiskárně počítače


 

Referent/ka odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, který/á administruje nahlížení do spisu:


1)       do 15 dnů od podání žádosti oznámí žadateli:

            - den, místo, hodinu setkání k seznámení se spisem

       (např. 1.1.2016 v 8.00 h v přízemí budovy městského úřadu v kanceláři č. 117)

2)    finanční prostředky za kopie uhradí žadatel v pokladně městského úřadu

     - doklad o příjmu finančních prostředků od zaměstnance poklady Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou obdrží žadatel ve dvou stejnopisech (jeden zůstává žadateli a druhý je založen do spisu)Kam dál na webu města?

To the top