Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal and Payment Gateway
Opening hours
Today: Saturday, June 15, 2024
Městský úřad:
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna:
CLOSED
Občanské průkazy, pasy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna:
CLOSED
Centrální spisovna (archiv):
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže:
CLOSED
Next day: Monday, June 17, 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

European Education And Culture Executive Agency (EACEA)

Voice of Nations

Project 101157708 - VoiceThe title of the project „Voice of Nations“ means that voices of all nations are important in Europe. Five nations will take part in the project implementation: Czech, Slovak, German, Polish, and Slovenian. Within the project they will create connections and search for solutions to current themes and problems. We will dedicate to the themes of solidarity development, volunteering, intercultural engagement, learning about the EU, gender equality, support for non-discrimination.


The special emphasis will be put on the participation of young people who represent an important element of society and communities due to their importance for the partnership and its future life in the future. The project will be implemented through workshops, trainings, discussions, presentations, and exchange of experience. The project will be composed of 2 independent events.


The first one will be dedicated to the meeting of nations, and the second one to the meeting of associations, clubs, and schools. The citizens of all partner municipalities belonging to all age categories will represent the project target group. Implementation of the project will support the dissemination of European values among the citizens. Solidarity, tolerance, and democratic attitude will become the bases for the future functioning of the partnership. At the same time, culture will be presented, as it is the glue for the five nations. It is important to strengthen the partnership, as there is a great need to exchange experience after the COVID-19 years.


The project will help in removing the negative experiences in the countries and will meet the following objectives:


1) to use the partnership platform in favour of exchange of experience

2) to increase the interest of citizens in the EU and to strengthen the

sense of mutuality towards Europe

3) to ensure active participation of citizens at the local level

4) to solve the current problems together,

5) to bridge citizens of 5 nations and support mutual friends


Název projektu „Hlas národů“ znamená, že hlasy všech národů jsou v Evropě důležité. Projektu se zúčastní pět zemí implementace: Česko, Slovensko, Německo, Polsko a Slovinsko. V rámci projektu budou společně vytvářet souvislosti a hledat řešení na aktuální témata a problémy. Dále se bude věnovat tématům rozvoje solidarity, dobrovolnictví, interkulturní angažovanosti, učení o EU, genderové rovnosti, podpoře nediskriminace. Zvláštní důraz je zde kladen na účast mladých lidí, kteří představují důležitý prvek společnosti a komunit svým významem pro partnerství v budoucnosti.


Projekt bude realizován formou workshopů, školení, diskuzí, prezentací a vzájemnou výměnou zkušeností. Skládá se ze 2 nezávislých událostí. První se týká potkávání národů, druhý setkávání různých spolků, klubů a škol.


Cílovou skupinou projektu jsou občané všech partnerských obcí, a to všech věkových kategorií. Realizace projektu podpoří šíření evropských hodnot mezi občany. Solidarita, tolerance a demokratický postoj se stane základem pro budoucí fungování partnerství. Zároveň bude prezentována kultura všech pěti zastoupených zemí.


Projekt si klade tyto základní cíle:

1) Využívat platformu partnerství ve prospěch výměny zkušeností

2) Zvýšit zájem občanů o EU a posílit smysl vzájemnosti v Evropě

3) Zajistit aktivní účast občanů na místní úrovni

4) Společně řešit aktuální problémy,

5) Spojovat občany pěti národů a podporovat společné přátele


Where to next on the city's website?

To the top