Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Thursday, July 25, 2024
Městský úřad
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Next day: Friday, July 26, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Živnosti řemeslné

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. 


Živnosti řemeslné  jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu.Pro výkon činnosti spadající do některé z živností řemeslných musí podnikatel (případně odpovědný zástupce) splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. U podnikatele (ani odpovědného zástupce) nesmí trvat překážka provozování živnosti.


Jaké činnosti spadají do výkonu řemeslných živností?

Seznam všech živností řemeslných naleznete v příloze k tomuto textu, včetně obsahových náplní jednotlivých živností řemeslných.


Kdo může ohlásit živnost řemeslnou?

 • fyzická osoba s bydlištěm na území ČR

 • zahraniční fyzická osoba - občan členských států EU, EHP a Švýcarska - na území ČR provozuje živnost za stejných podmínek jako česká osoba, nevyplývá-li ze živnostenského či jiného zákona něco jiného. Tyto osoby nemusí předkládat při ohlášení živnosti doklad o povolení k pobytu na území ČR podle § 5 odst. 5 živnostenského zákona

 • zahraniční fyzická osoba - vyjma občanů členských států EU, EHP a Švýcarska - osoby, které nejsou občany členských států EU nebo jiného smluvního státu Dohody o EHP nebo Švýcarské konfederace, musí mít povolen pobyt na území ČR s výjimkou případu, kdy hodlají na území ČR provozovat živnost prostřednictvím organizační složky závodu. 

 • fyzická osoba, která získala azyl nebo doplňkovou ochranu na území ČR podle zvláštních právních předpisů, a její rodinní příslušníci provozuje živnost za stejných podmínek jako občan ČR

 • právnická osoba se sídlem na území ČR

 • zahraniční právnická osoba se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska - provozuje živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z živnostenského čin jiného zákona nevyplývá něco jiného 

 • zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska - provozuje živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z živnostenského čin jiného zákona nevyplývá něco jiného 


Jaké jsou podmínky pro provozování živnosti řemeslné?

Všeobecné podmínky provozování živnosti:

 • fyzická osoba i zahraniční fyzická osoba musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti, jimiž jsou:
 1. bezúhonnost (pro účely živnostenského zákona se za bezúhonnou nepovažuje osoba odsouzená pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena).
 2. plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti
 • právnická osoba i zahraniční právnická osoba:

 1. neexistence překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona


Zvláštní podmínky provozování živnosti:

Odbornou způsobilost prokazuje:

 1. fyzická osoba/zahraniční fyzická osoba sama doložením dokladů prokazujících odbornou způsobilost
 2. fyzická osoba/zahraniční fyzická osoba prostřednictvím odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti + zvláštní podmínky provozování živnosti - odbornou způsobilost
 3. právnická osoba/zahraniční právnická osoba vždy prostřednictvím odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti + zvláštní podmínky provozování živnosti - odbornou způsobilost

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o:

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru 

vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů 

a studijních oborů, nebo

e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání 

odborné kvalifikace,

f) ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona 

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.


Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou 

způsobilost též:

a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k živnostenskému zákonu doklady podle 

§ 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),

b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k živnostenskému zákonu doklady podle 

§ 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo 

c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k živnostenskému zákonu doklady podle 

§ 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).


Výše uvedené doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být nahrazeny doklady o:

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání 

a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru 

vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání 

a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních 

programů a studijních oborů,

e) řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením 

akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož 

působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání 

jednoroční praxe v oboru, nebo

f) vykonání šestileté praxe v oboru.


U podnikatele ani u jeho odpovědného zástupce (§11 odst. 3 ŽZ) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu.


Kdo je odpovědný zástupce, jaký je jeho význam a odpovědnost?

 • Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.

 • Odpovědného zástupce ustanovuje fyzická osoba v případě, že sama nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti - odbornou způsobilost.

 • Odpovědného zástupce vždy ustanovuje právnická osoba v případě, že ohlašuje či žádá o živnost vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, musí jej tedy ustanovit mimo jiné i pro živnost řemeslnou.
 • Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti.


Jak ohlásit živnost?

 • Zdejší živnostenský úřad - kancelář č. 220 registrace, kontakty jsou uvedeny na úvodní stránce odboru, včetně specializace jednotlivých referentek.  Podání můžete učinit v úředních hodinách úřadu, nebo i mimo úřední hodiny, dle vašeho požadavku, po telefonické domluvě s příslušnou referentkou
 • osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu

 • prostřednictvím elektronického podání aplikace JRF (ke staženi na adrese http://www.rzp.cz) – podmínkou použití aplikace JRF je vlastnictví zaručeného elektronického podpisu
 • písemně
 • elektronicky - se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky vybraného úřadu
 • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy CzechPoint

 • ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu


Potřebné formuláře

 • Jednotný registrační formulář pro fyzické/právnické osoby naleznete ve složce "formuláře - živnostenské podnikání" odboru obecní živnostenský úřad

 • na jednotném registračním formuláři lze rovněž učinit podání k úřadu práce, zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení


Jaké doklady překládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení řemeslné živnosti?

Fyzické osoby:

 • ohlášení živnosti (vyplněné na místě, případně předem)
 • doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele
 • prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor v nichž je umístěno sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • česká osoba - osoba s trvalým pobytem na území ČR - nepředkládá k prokázání bezúhonnosti výpis z evidence Rejstříku trestů. Živnostenský úřad je podle zvláštního právního předpisu oprávněn vyžádat si jej sám
 • zahraniční fyzická osoba, občan jiného členského státu EU, EHP nebo Švýcarska, včetně jeho rodinných příslušníků, nebo občan třetí země, kterému bylo členským státem přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, včetně jeho rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území ČR, doloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu jehož je občanem nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu ČR, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, překládá ohlašovatel čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Tytéž doklady předkládá odpovědný zástupce (je-li ustanoven) pokud je občanem členského státu EU nebo se za něj považuje
 • zahraniční fyzická osoba, občan tzv. 3 země - občan jiného než výše uvedeného státu, který nemá na území ČR povolen trvalý pobyt, doloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předloží čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu. Doklad nesmí být starší než 3 měsíce. Tytéž doklady předkládá odpovědný zástupce (je-li ustanoven) pokud je občanem jiného než členského státu EU a nemá v ČR trvalý pobyt. Výpis z evidence Rejstříku trestů si živnostenský úřad obstará sám
 • zahraniční fyzická osoba , která má podle zvláštního zákona povinnost mít pro pobyt na území ČR povolení, doklad prokazující udělení víza nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu 

Pozn.: všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně překladu do češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokumentů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu EU, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka. 


Právnické osoby:

 • ohlášení živnosti (vyplněné na místě, případně předem)
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního či obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud již byl zápis proveden. Výpis z rejstříku nesmí být starší 3 měsíců
 • zahraniční právnická osoba (EU i 3. země) výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce
 • doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce
 • prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území ČR umístěno sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • zahraniční právnická osoba (EU i 3.země) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území ČR umístěna organizační složka závodu zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence
 • zahraniční právnická osoba se sídlem na území jiného členského státu EU výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti. Doklad nesmí být starší 3 měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů si živnostenský úřad obstará sám
 • zahraniční právnická osoba se sídlem na území jiného než výše uvedeného státu - z 3. země - výpis ze evidence trestů nebo výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předloží čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu o tom, že u ní netrvá překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona. Doklad nesmí být starší než 3 měsíce. Výpis z evidence Rejstříku trestů si živnostenský úřad obstará sám

 • Pozn.: všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně překladu do češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokumentů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu EU, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka. 


  Jaké jsou správní poplatky a jak je uhradit?

  • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

  •    500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností


  Poplatek je možno uhradit nejlépe hotově v pokladně MÚ Kralupy nad Vltavou, případně na účet MÚ Kralupy nad Vltavou - číslo účtu a variabilní symbol Vám budou sděleny před odesláním platby.


  Jaké jsou lhůty pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku?

  Splní-li ohlašovatel veškeré podmínky pro ohlášení živnosti, zápis do živnostenského rejstříku provede živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.


  Podle kterého právního předpisu se postupuje?

  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů


  Související předpisy:

  např.:

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  Potřebujete podrobnější informace?

  Obraťte se telefonicky nebo e-mailem na níže uvedené kontakty:

  Bc. Zdeňka Böhmová - vedoucí dobrou -      tel. 315 739 908, e-mail: zdenka.bohmova@mestokralupy.cz

  Ilona Trávníčková     - referent registrace - tel. 315 739 904, e-mail: ilona.travnickova@mestokralupy.cz

  Irena Poláčková        - referent registrace - tel. 315 739 901, e-mail: irena.polackova@mestokralupy.cz

  Petra Braumová, DiS.- referent registrace - tel. 315 739 907, e-mail: petra.braumova@mestokralupy.cz


  Informace je zpracována podle právního stavu ke dni 1.1.2014

  Where to next on the city's website?

  To the top