Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Wednesday 29. May 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Thursday 30. May 2024
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Živnost volná - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. 


Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování není vyžadováno prokázání odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny pouze všeobecné podmínky provozování živnosti. U podnikatele nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti (§ 8 živnostenského zákona).


Jaké činnosti mohu v rámci živnosti volné vykonávat?

Seznam oborů živnosti volné a obsahové náplně jednotlivých živností naleznete v příloze k tomuto textu. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu všech činností spadajících do oborů živnosti volné.


Kdo může ohlásit živnost volnou?

 • fyzická osoba s bydlištěm na území ČR

 • zahraniční fyzická osoba - občan členských států EU, EHP a Švýcarska - na území ČR provozuje živnost za stejných podmínek jako česká osoba, nevyplývá-li ze živnostenského či jiného zákona něco jiného. Tyto osoby nemusí předkládat při ohlášení živnosti doklad o povolení k pobytu na území ČR podle § 5 odst. 5 živnostenského zákona

 • zahraniční fyzická osoba - vyjma občanů členských států EU, EHP a Švýcarska - osoby, které nejsou občany členských států EU nebo jiného smluvního státu Dohody o EHP nebo Švýcarské konfederace, musí mít povolen pobyt na území ČR s výjimkou případu, kdy hodlají na území ČR provozovat živnost prostřednictvím organizační složky závodu. 

 • fyzická osoba, která získala azyl nebo doplňkovou ochranu na území ČR podle zvláštních právních předpisů, a její rodinní příslušníci provozuje živnost za stejných podmínek jako občan ČR

 • právnická osoba se sídlem na území ČR

 • zahraniční právnická osoba se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska - provozuje živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z živnostenského čin jiného zákona nevyplývá něco jiného 
 • zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska - provozuje živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z živnostenského čin jiného zákona nevyplývá něco jiného 


Jaké jsou podmínky provozování živnosti volné?

 • fyzická osoba i zahraniční fyzická osoba musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti, jimiž jsou:
 1. bezúhonnost (pro účely živnostenského zákona se za bezúhonnou nepovažuje osoba odsouzená pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena).
 2. plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti
 • právnická osoba i zahraniční právnická osoba:
 1. neexistence překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona


Jak ohlásit živnost?

 • Zdejší živnostenský úřad - kancelář č. 220 registrace, kontakty jsou uvedeny na úvodní stránce odboru, včetně specializace jednotlivých referentek.  Podání můžete učinit v úředních hodinách úřadu, nebo i mimo úřední hodiny, dle vašeho požadavku, po telefonické domluvě s příslušnou referentkou
 • osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu

 • prostřednictvím elektronického podání aplikace JRF (ke staženi na adrese http://www.rzp.cz) – podmínkou použití aplikace JRF je vlastnictví zaručeného elektronického podpisu
 • písemně
 • elektronicky - se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky vybraného úřadu
 • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy CzechPoint


Potřebné formuláře

 • Jednotný registrační formulář pro fyzické/právnické osoby naleznete ve složce "formuláře - živnostenské podnikání" odboru obecní živnostenský úřad

 • na jednotném registračním formuláři lze rovněž učinit podání k úřadu práce, zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení


Jaké doklady překládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení volné živnosti?

Fyzické osoby:

 • ohlášení živnosti (vyplněné na místě, případně předem)
 • prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor v nichž je umístěno sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • česká osoba - osoba s trvalým pobytem na území ČR - nepředkládá k prokázání bezúhonnosti výpis z evidence Rejstříku trestů. Živnostenský úřad je podle zvláštního právního předpisu oprávněn vyžádat si jej sám
 • zahraniční fyzická osoba, občan jiného členského státu EU, EHP nebo Švýcarska, včetně jeho rodinných příslušníků, nebo občan třetí země, kterému bylo členským státem přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, včetně jeho rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území ČR, doloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu jehož je občanem nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu ČR, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, překládá ohlašovatel čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Tytéž doklady předkládá odpovědný zástupce (je-li ustanoven) pokud je občanem členského státu EU nebo se za něj považuje
 • zahraniční fyzická osoba, občan tzv. 3 země - občan jiného než výše uvedeného státu, který nemá na území ČR povolen trvalý pobyt, doloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předloží čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu. Doklad nesmí být starší než 3 měsíce. Tytéž doklady předkládá odpovědný zástupce (je-li ustanoven) pokud je občanem jiného než členského státu EU a nemá v ČR trvalý pobyt. Výpis z evidence Rejstříku trestů si živnostenský úřad obstará sám
 • zahraniční fyzická osoba, občan tzv. 3 země - doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu

Pozn.: všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně překladu do češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokumentů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu EU, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka. 


Právnické osoby:

 • ohlášení živnosti (vyplněné na místě, případně předem)
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního či obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud již byl zápis proveden. Výpis z rejstříku nesmí být starší 3 měsíců
 • zahraniční právnická osoba (EU i 3. země) výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce
 • prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území ČR umístěno sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • zahraniční právnická osoba (EU i 3.země) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území ČR umístěna organizační složka závodu zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence
 • zahraniční právnická osoba se sídlem na území jiného členského státu EU výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti. Doklad nesmí být starší 3 měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů si živnostenský úřad obstará sám
 • zahraniční právnická osoba se sídlem na území jiného než výše uvedeného státu - z 3. země - výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předloží čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu o tom, že u ní netrvá překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona. Doklad nesmí být starší než 3 měsíce. 

 • Pozn.: všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně překladu do češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokumentů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu EU, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka. 


  Jaké jsou správní poplatky a jak je uhradit?

  • 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

  •    500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností


  Poplatek je možno uhradit nejlépe hotově v pokladně MÚ Kralupy nad Vltavou, případně na účet MÚ Kralupy nad Vltavou - číslo účtu a variabilní symbol Vám budou sděleny na žádost před odesláním platby.


  Jaké jsou lhůty pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku?

  Splní-li ohlašovatel veškeré podmínky pro ohlášení živnosti, zápis do živnostenského rejstříku provede živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.


  Podle kterého právního předpisu se postupuje?

  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů


  Související předpisy:

  např.:

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  Potřebujete podrobnější informace?

  Obraťte se telefonicky nebo e-mailem na níže uvedené kontakty:

  Bc. Zdeňka Böhmová - vedoucí dobrou -      tel. 315 739 908, e-mail: zdenka.bohmova@mestokralupy.cz

  Ilona Trávníčková     - referent registrace - tel. 315 739 904, e-mail: ilona.travnickova@mestokralupy.cz

  Irena Poláčková        - referent registrace - tel. 315 739 901, e-mail: irena.polackova@mestokralupy.cz

  Petra Braumová        - referent registrace - tel. 315 739 907, e-mail: petra.braumova@mestokralupy.cz


  Informace je zpracována podle právního stavu ke dni 1.1.2014

  Kam dál na webu města?

  To the top