Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Friday 23. February 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Monday 26. February 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Zaměstnanci nezařazení do MěÚ

Interní auditor

• podřízen starostovi města
• provádí nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací vnitřního kontrolního systému města, přitom zjišťuje zda:
- právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti města, jím zřízených organizací a organizačních složek a městského úřadu dodržovány,
- rizika vztahující se k činnosti města, jím zřízených organizací a organizačních složek a městského úřadu jsou včas rozpoznávána a zda jsou  přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
- řídící kontroly poskytují spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
- zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
- dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny,
• zejména provádí:
- finanční audity, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věcně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,
- audity systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů orgánů veřejné  správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,
- audity výkonů, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému,
- na základě svých zjištění předkládá útvar  interního auditu starostovi města doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků, současně tento útvar v rozsahu své působnosti zajišťuje v orgánu veřejné správy konzultační činnost,
- sestavuje střednědobé a roční plány interního auditu a předkládá je k posouzení a schválení starostovi města,
- provádí veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací města a u příjemců veřejných finančních prostředků poskytnutých městem,
- zpracovává roční zprávu, kde souhrnně uvádí výsledky interního auditu a veřejnosprávních kontrol.


Kam dál na webu města?

To the top