Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Saturday 23. September 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 25. September 2023
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

PROGRAMOVÉ DOTACE


Žádosti o poskytnutí programové dotace (dále jen „žádost“) přijímá město v termínu stanoveném v programu. Písemná žádost o programovou dotaci musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu, názvem příslušného odboru MěÚ, který je garantem programu, názvem (jménem a příjmením) žadatele a poznámkou „neotevírat“.


Posuzování a hodnocení programových žádostí


1) Rada města jmenuje členy komise na otvírání obálek a jejich náhradníky, a to ve stejném počtu. Členové této komise jsou nejméně dva zaměstnanci příslušného odboru města a jeden zastupitel města, který je předsedou této komise.


2) Komise pro otevírání obálek vypracuje seznam doručených žádostí a vyřadí žádosti nesplňující tato obecná pravidla.


3) Komise pro otevírání obálek může v případě, že bude u některého žadatele chybět některá v programu požadovaná náležitost (údaj, listina), vyzvat takového žadatele k doplnění požadované náležitosti (údaje, listiny), a to ve lhůtě, kterou komise sama určí. Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti, žádosti řádně neoznačené a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v těchto obecných pravidlech nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení. Po uplynutí lhůty pro podání žádosti nelze do podané žádosti nic ze strany žadatelů doplňovat, není-li dále stanoveno jinak.


4) Žádosti splňující veškeré náležitosti budou předloženy radě města, která rozhoduje o poskytnutí dotace do výše 50.000,- Kč. Žádosti o dotaci přesahující částku 50.000,- Kč posuzuje a dotaci schvaluje zastupitelstvo města.


5) Kritériem pro hodnocení je: - přínos projektu pro město a jeho obyvatele nebo návštěvníky, - významnost akce, míra zviditelnění města v mediích, - rozsah akce/projektu, doba trvání, - tradičnost akce, kontinuita, návaznost na jiné projekty, - charakter akce z pohledu možného zapojení veřejnosti, - výše požadovaného spolufinancování ze strany města.


6) O výsledcích dotačního řízení budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do 14 dnů od projednání radou nebo zastupitelstvem města. Výsledky budou současně zveřejněny na webových stránkách města.


Kam dál na webu města?

To the top