Dnes je úterý 4. srpna 2020.Svátek má Dominik.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro regionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Tajemník MěÚ

Působnost:
 • je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné a přenesené působnosti a vytváření podmínek pro zajištění jeho činnosti starostovi města 
 • zajišťuje výkon přenesené působnosti vykonávané městským úřadem s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města
 • plní další úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města nebo starostou města
 • odpovídá za technicko-organizační zajištění činnosti orgánů města (příprava, průběh, zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva města, rady města, informování veřejnosti, atd.)
 • navrhuje po předchozím souhlasu starosty města radě města uzavření veřejnoprávní smlouvy ve smyslu ust. § 63 a násl. zákona o obcích
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu (činí vůči nim pracovně právní úkony, uzavírá dohody o hmotné odpovědnosti, atd.) 
 • ve smyslu příslušných ustanovení správního řádu schvaluje pověření jednotlivých zaměstnanců výkonem konkrétních správních činností
 • rozhoduje o náhradě škody způsobené zaměstnanci města zařazenému do městského úřadu při výkonu práce a o náhradě škody způsobené zaměstnancem zařazeným do městského úřadu při výkonu práce

 • zodpovídá za dodržování usnesení rady města, kterým byl stanoven celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu
 • podle zvláštních právních předpisů stanoví platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu
 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním
 • předkládá radě města návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů městského úřadu, návrh podává po předchozím projednání se starostou města

 • na návrh vedoucího odboru po předchozím projednání se starostou města určuje zástupce vedoucího odboru podle pokynů starosty zabezpečuje a přímo řídí plnění úkolů souvisejících s opatřeními k řešení krizových situací a obranou státu, z titulu své funkce je členem bezpečnostní rady města

 • plní u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou úkoly podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v rozsahu statutárního orgánu
 • předkládá starostovi města nejpozději do 10. 2. příslušného kalendářního roku souhrnný podklad za městský úřad pro výroční zprávu města o poskytování informací v předcházejícím kalendářním roce podle zákona
  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • svolává a řídí pracovní porady určeného okruhu zaměstnanců města zařazených do městského úřadu
 • vydává pracovní řád městského úřadu
 • vydává spisový a skartační řád městského úřadu
 • vydává další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města
 • odpovídá za plnění úkolů podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, a prováděcích předpisů