Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Thursday, July 25, 2024
Městský úřad
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Next day: Friday, July 26, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Tajemník MěÚ

Působnost:
 • je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné a přenesené působnosti a vytváření podmínek pro zajištění jeho činnosti starostovi města 
 • zajišťuje výkon přenesené působnosti vykonávané městským úřadem s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města
 • plní další úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města nebo starostou města
 • odpovídá za technicko-organizační zajištění činnosti orgánů města (příprava, průběh, zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva města, rady města, informování veřejnosti, atd.)
 • navrhuje po předchozím souhlasu starosty města radě města uzavření veřejnoprávní smlouvy ve smyslu ust. § 63 a násl. zákona o obcích
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu (činí vůči nim pracovně právní úkony, uzavírá dohody o hmotné odpovědnosti, atd.) 
 • ve smyslu příslušných ustanovení správního řádu schvaluje pověření jednotlivých zaměstnanců výkonem konkrétních správních činností
 • rozhoduje o náhradě škody způsobené zaměstnanci města zařazenému do městského úřadu při výkonu práce a o náhradě škody způsobené zaměstnancem zařazeným do městského úřadu při výkonu práce

 • zodpovídá za dodržování usnesení rady města, kterým byl stanoven celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu
 • podle zvláštních právních předpisů stanoví platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu
 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním
 • předkládá radě města návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů městského úřadu, návrh podává po předchozím projednání se starostou města

 • na návrh vedoucího odboru po předchozím projednání se starostou města určuje zástupce vedoucího odboru podle pokynů starosty zabezpečuje a přímo řídí plnění úkolů souvisejících s opatřeními k řešení krizových situací a obranou státu, z titulu své funkce je členem bezpečnostní rady města

 • plní u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou úkoly podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v rozsahu statutárního orgánu
 • předkládá starostovi města nejpozději do 10. 2. příslušného kalendářního roku souhrnný podklad za městský úřad pro výroční zprávu města o poskytování informací v předcházejícím kalendářním roce podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • svolává a řídí pracovní porady určeného okruhu zaměstnanců města zařazených do městského úřadu
 • vydává pracovní řád městského úřadu
 • vydává spisový a skartační řád městského úřadu
 • vydává další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města
 • odpovídá za plnění úkolů podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, a prováděcích předpisů

Where to next on the city's website?

To the top