Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Friday 23. February 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Monday 26. February 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Odbor výstavby a územního plánování

Co zde můžete zařídit

  • územní rozhodnutí, 
  • územní souhlas, 
  • stavební povolení, 
  • ohlášení nové stavby, nástavby, přístavby, stavební úpravy, 
  • změny stavby před dokončením, 
  • souhlas s užíváním stavby,
  • kolaudační souhlas, 
  • podání žádosti o změnu územního plánu města. 


Vykonává působnost stavebního úřadu příslušného dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).


Úsek územního plánování a rozhodování

- pořizuje územní plán včetně jeho změn a regulační plán pro území obce,

- pořizuje územně plánovací podklady,

- pořizuje územní plán včetně jeho změn, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,

- pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,

- je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,

- je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,

- podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,

- vykonává další činnosti podle stavebního zákona tzn.

- poskytuje informace fyzickým a právnickým osobám o podmínkách budoucího využití pozemků a výstavby

- na základě podaných žádostí a oznámení provádí patřičná řízení a na základě jejich výsledků vydává příslušná rozhodnutí, souhlasy, sdělení, stanoviska a vyjádření


Úsek stavebního řádu

- poskytuje informace fyzickým a právnickým osobám ve věcech stavebního řádu zejména o povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb

- na základě podaných žádostí, oznámení a ohlášení pro různé druhy staveb stavební úřad vede příslušná řízení a na základě jejich výsledků vydává rozhodnutí, souhlasy, sdělení, potvrzení


Dále stavební úřad

- vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu

- projednává přestupky a správní delikty na úseku územního plánování a stavebního řádu

- zpracovává příslušná statistická hlášení pro Český statistický úřad

- zajišťuje administrativně Program obnovy venkova v obvodu obce s rozšířenou působností

Kam dál na webu města?

To the top