Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Thursday, July 25, 2024
Městský úřad
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Next day: Friday, July 26, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Prevence kriminality


Podstatou prevence kriminality jsou nerepresivní opatření, které předcházejí páchání kriminality. Podílejí se na ní státní, veřejnoprávní a soukromé subjekty.


Předmětem prevence kriminality je předcházení kriminality

Prevence kriminality je tedy určitým předcházením či ochranou


Formy prevence kriminality:

1. primární prevence

     - zahrnuje výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity

     - je zaměřena především na děti a mládež

2. sekundární prevence

     - zabývá se osobami nebo skupinami osob, u kterých je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli

        nebo oběti trestné činnosti

       (osoby závislé na alkoholových i nealkoholových drogách, záškoláci, gambleři apod.)

3. terciální prevence

     - zabývá se kriminálně narušenými osobami


Systém prevence kriminality je členěn:

1. na republikovou úroveň (např.: aktivity Ministerstva vnitra ČR)

2. na krajskou úroveň (např. aktivity Krajského úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze)

3. na městskou úroveň (manažer prevence kriminality a Komise školská a prevence kriminality RM Kralup nad         Vltavou)


Městská úroveň prevence kriminality:

 1. koordinátor prevence kriminality a místní protidrogový koordinátor
 2. Komise školská a prevence kriminality RM
 3. vyčlenění finančních prostředků na realizaci projektů v rámci prevence kriminality
 4. spolupráce s ostatními odbory městského úřadu, příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami v rámci zajištění projektů, které se týkají prevence kriminality
 5. spolupráce se státními i nestátními institucemi v oblasti prevence kriminality


  Městské projekty prevence kriminality lze rozdělit do těchto kategorií:

1) situační (mechanická) prevence

    - kamerový systém ve městě

2) sociální (intervenční, zásahová) prevence

    - budování dětských hřišť

    - aktivity volnočasových a dalších institucí, které se týkají prevence kriminality

 

Současný program prevence kriminality ve městě

Město Kralupy nad Vltavou v současné době:

 

1) Podporuje prevenci kriminality a protidrogovou prevenci na základních školách

    - základní školy si dle svých potřeb vytváří svůj minimální preventivní program - Program prevence kriminality

    - od Města dostávají na základě své žádosti příspěvek, který musí vyúčtovat do konce příslušného kalendářního roku

2) Podporuje programy, které ve městě zabezpečuje SEMIRAMIS, o.s. se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk 

    - poskytuje dva programy:


CENTRUM TERÉNNÍCH PROGRAMU, Ptácká 162, Mladá Boleslav 

- realizuje ve městě terénní program, kdy jsou poskytovány sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Středočeského kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví

     - terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální

        situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Poskytují

- výměnný injekční program  testy na infekční choroby

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávají osobních záležitostí

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím / odkaz na zdravotnické a sociální služby, kontakt

   s úřady, zaměstnavateli apod.)

- základní sociální poradenství

- pomoc v krizi

- služby pro veřejnost (vzdělávací a osvětová činnost)


CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE, Ptácká 162, Mladá Boleslav

- vytváří program, který je určen pro děti od 6. tříd do 9. tříd

- program návazně prostupuje všemi třídami,

- spolupracuje s pedagogy na plánování nejvhodnějšího přístupu k jejich žákům

- ZŠ V. Havla v Kralupech nad Vltavou poskytuje tento program od nového roku již i v 5.třídě

- zahrnuje:

1) program všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování se zaměřením na návykové látky

2) program všeobecné dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl

3) program selektivní dlouhodobé primární prevence rizikového chování pro 2. stupeň ZŠ praktické


3) Spolupracuje s neziskovými organizacemi na území města a přispívá na jejich činnost

4) V rámci své dotační činnosti přispívá na činnost sportovních, kulturních a společenských organizací

5) Podporuje rozvoj volnočasových aktivit v Domě dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou (příspěvková organizace města)

6) Podporuje organizaci Junák - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Střelka Kralupy nad Vltavou

7) Podporuje další organizace zabývající se volnočasovými aktivitami nebo poskytování služeb v oblasti prevence kriminality

  

 

Tísňová péče

Od podzimu 2010 město Kralupy nad Vltavou ve spolupráci se Sociálními službami města Kralupy nad Vltavou a občanským sdružením Život 90 Zruč nad Sázavou nabízí klientům sociálních služeb novou sociální službu a to tzv. Tísňovou péči.


Tísňová péče je službou pro seniory a zdravotně postižené občany, kterým nabízí

- nepřetržitou službu 24 hodin denně 7 dní v týdnu,

- k přivolání pomoci stačí pouhé stisknutí tlačítka,

- pro spojení není nutné zvedat sluchátko u telefonu,

- oboustranný hovor probíhá pomoci hlasitého telefonu,

- systém hlídá klienta i při pohybu v jeho vlastním bytě,

- systém hlídá byt v době nepřítomnosti klienta (ochrana proti zloději).


Informace podá: Mgr. Petra Urbanová - ředitelka PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou

                                                                   - tel.: 315 704 267

                                                                   - e-mal: petra.urbanova@mestokralupy.cz

 

 

Koordinátor prevence kriminality a místní protidrogový koordinátor


Činnost:

 1. spolupracuje s krajským manažerem prevence kriminality a krajským protidrogovým koordinátorem
 2. spolupracuje s Komisí školskou a prevence kriminality RM Kralupy nad Vltavou
 3. v oblasti prevence kriminality spolupracuje se školami a školskými zařízeními, které jsou ve městě zřízeny
 4. v oblasti prevence kriminality spolupracuje se zájmovými, sportovními a kulturními institucemi, které pracují ve města
 5. spolupracuje s Policií ČR
 6. spolupracuje s Městskou policií Kralupy nad Vltavou
 7. spolupracuje se všemi odbory Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami v oblasti prevence kriminality
 8. spolupracuje s kurátorem pro děti a mládež
 9. spolupracuje se sociálním kurátorem
 10. spolupracuje s veřejným opatrovníkem
 11. předkládá návrhy na využití finančních prostředků k financování projektů prevence kriminality - preventivní opatření

    Stanislava Valterová
  - koordinátor prevence kriminality
    a protidrogový koordinátor
   tel. 315 739 867
   e-mail: stanislava.valterova@mestokralupy.cz

Where to next on the city's website?

To the top