Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Thursday, July 25, 2024
Městský úřad
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Next day: Friday, July 26, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Náhradní rodinná péče

 

Typy náhradní rodinné péče:


  • pěstounská péče
  • pěstounská péče na přechodnou dobu
  • poručenství
  • svěření do péče jiné osoby

                   

 

Pěstounská péče

  - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte  vykonávat                            přiměřeně práva a povinnosti rodičů

      -  práva a povinnosti pěstounské péče jsou upraveny § 47 a  odst. 2 zákona o sociálně-právní

         ochraně dětí

      -  pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a končí zletilostí dítěte (může být i zrušena             rozhodnutím  soudu z důležitých důvodů nebo na žádost pěstouna)

     -  s pěstouny je uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče a pěstouni jsou zabezpečeni        dávkami pěstounské péče

        

Pěstounská péče na přechodnou dobu

  •   soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské                    rodiny na přechodnou dobu osobám, které jsou podle zákona o sociálně-právní ochrany         dětí zařazeny do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu
  •  pěstounská péče může trvat nejdéle jeden rok
  • s pěstounem je uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče
  • nahrazuje ústavní výchovu

       

Dávky pěstounské péče

 ·        zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje dávky pěstounské péče, na které má           nárok pěstoun, osoba, které bylo dítě svěřeno do předpěstounské péče, poručník, který o   dítě osobně pečuje a pěstouna na přechodnou dobu

 ·        vyplácí je úřad práce

 ·        typy dávek:

                    - příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

                    - odměna pěstouna 

                    - příspěvek při převzetí dítěte (jednorázová dávka)

                    - příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla (jednorázová dávka)

                    - příspěvek při pěstounské péči (dávka náleží při poskytování nezprostředkované                           pěstounské péči - pečuje osoba příbuzná nebo blízká) Dohoda o výkonu pěstounské péče

  účelem dohody o výkonu pěstounské péče je zajištění pomoci pěstounům a dalším osobám   pečujícím o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Těmto osobám je poskytováno   poradenství a pomoc při řešení problémů v oblasti sociální, výchovné apod.

 

Poručenství

  ·     soudem ustanovený poručník o dítě pečuje osobně a naplňuje všechny složky rodičovské zodpovědnosti

 ·       jestliže to není v rozporu se zájmy dítěte, ustanoví soud poručníkem především toho, koho doporučili rodiče a pokud nebyl takto nikdo doporučen, má soud ustanovit poručníkem někoho z příbuzných nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, popřípadě jinou fyzickou osobou, nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení orgán sociálně-právní ochrany dětí

 ·       poručník odpovídá soudu za řádné plnění funkce poručníka a podléhá jeho pravidelnému dozoru

      

Svěření dítěte do péče jiné osoby (svěřenectví)

 ·        soud může svěřit dítě do osobní péče jiného člověka, kterého zákon nazývá "pečující       osoba"

 ·        k rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby dochází tehdy, jestliže o dítě nemůže pečovat žádný z rodičů ani poručník

  •   svěření dítěte do osobní péče pečující osoby nenahrazuje pěstounskou péči,                                 předpěstounskou péči a ani péči, která musí předcházet osvojení

 ·      při rozhodování o svěření dítěte do péče jiné osoby soud upřednostní osobu příbuznou nebo dítěti blízkou před jinou osobou, ledaže by to nebylo v souladu se zájmy dítěte

 ·      práva a povinnosti vymezí soud v rozhodnutí o svěření dítěte do péče (jinak platí přeměřeně ustanovení o pěstounství)

 ·       vyživovací povinnost zůstává rodičům a soud jim uloží povinnost platit výživné k rukám pečující osoby

    

Where to next on the city's website?

To the top