Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Thursday 30. May 2024
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Friday 31. May 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Poplatky ze psů


Ohlašovací povinnost 


Přihlášení k místnímu poplatku 

K poplatku je povinen se přihlásit držitel psa do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla. Poplatek se vyměřuje u psů starších 3 měsíců. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má na území města Kralupy nad Vltavou trvalý pobyt, sídlo firmy. 


Odhlášení z místního poplatku 

Poplatník je povinen odhlásit psa z evidence do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla. 

Důvody k odhlášení psa: 

• úhyn psa, 

• změna trvalého pobytu držitele, 

• změna držitele. 


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Držitel psa. 


Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace 

Přihlášení psa: 

Vyplnění formuláře – Přihláška k místnímu poplatku za psa. 

Poplatek se vyměřuje držiteli psa. Poplatek je vyměřován psům starších 3 měsíců. 


Odhlášení: 

• úhyn psa – formulář – Čestné prohlášení o způsobu pozbytí psa, 

• změna trvalého pobytu držitele – platný doklad totožnosti (náhradní doklad), 

• změna držitele – čestné prohlášení. 


Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit 

Ekonomický odbor v budově Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, Palackého nám. 1, dveře č. 311, 3. patro. 


V době: 

pondělí        8:00-12:00 12:45–17:00 hodin 

středa          8:00-12:00 12:45–17:00 hodin 

čtvrtek        12:00–15:00 hodin 


Jaké doklady a informace je nutné mít sebou 

Platný doklad totožnosti, volně psanou plnou moc v případě zastupování poplatníka, údaje o psovi. 


Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formulář k přihlášení a odhlášení místního poplatku ze psa je k dispozici v kanceláři číslo 311 ve 3. patře nebo v příloze této stránky. 


Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Splatnost poplatku ze psů 

1) Poplatek ze psů je splatný bez vyměření nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. 

 2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31. 3. kalendářního roku, je poplatek ze psů splatný nejpozději do patnáctého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.


Poplatek lze uhradit 

• v pokladně Městského úřadu, Palackého náměstí 1 

• poštovní poukázkou 

• bankovním převodem, na číslo účtu 19-624171/0100, VS přidělený správcem poplatku, nebo jen VS 1341 a do zprávy pro příjemce napsat jméno držitele psa. 


Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok: 

a) v bytových domech o minimálně 4 bytech na celém území města 

1. za jednoho psa 1 300 Kč 

2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2 000 Kč 


b) v rodinných domech s maximálně 3 byty na území celého města

1. za jednoho psa 300 Kč

2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 800 Kč 


c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let: 

1. za jednoho psa 200 Kč 

2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč 


d) ostatní držitelé psů dle §10 odstavec 1 zákona číslo 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ve znění pozdějších předpisů: 

1. za jednoho psa 300 Kč 

2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 800 Kč 


e) za psa určeného a užívaného k hlídání objektů 

1. za jednoho psa určeného a užívaného k hlídání objektů a je-li jeho držitelem právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu 300 Kč 

2. za druhého a každého dalšího psa určeného a užívaného k hlídání objektů a je-li jeho držitelem právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu 800 Kč 


Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Přihlášení – ihned, odhlášení – ihned. 


Elektronická služba, kterou lze využít 

Přihlášku i odhlášku lze zaslat:ID datové schránky: 8zzbfvq. 

Vyplněný dokument lze zaslat emailem podepsaným elektronickým kvalifikovaným podpisem.


Podle kterých právních předpisů se postupuje 

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.


Jaké jsou související předpisy: 

Obecně závazná vyhláška č. 10/2023 o místním poplatku ze psů.


Možnosti úlev a osvobození 

· držitel psa, kterým je osoba nevidomá 

· osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby· osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P 

· osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob 

· osoba provozující útulek pro zvířata 

· nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpisPoplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech. 


Pokud není poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši 

• nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem 

• správce poplatku může poplatkovému subjektu stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku 

• zvýšení poplatku je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud

Kam dál na webu města?

To the top