Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Saturday 24. February 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 26. February 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Poplatek z pobytu


01. Pojmenování (název) životní situace  

Místní poplatek z pobytu. 


02. Základní informace k životní situaci 

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. 


Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. 


03. Kdo je oprávněn v této věci jednat 

Poskytovatel úplatného pobytu 


04. Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace 

- Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu. 

- Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. 


05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace 

Vyplněním formuláře - Přiznání k místnímu poplatku z pobytu. 


06. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit 

Ekonomický odbor v budově Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, Palackého nám. 1, dveře č. 311, 3. patro. Lucie Maršálková, lucie.marsalkova@mestokralupy.cz, tel. 315 739 808 

V době: 

pondělí 8:00-12:00 12:45–17:00 hodin               

středa 8:00-12:00 12:45–17:00 hodin               

čtvrtek 12:00–15:00 hodin 


07. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou 

- vyplněný formulář Přiznání k místnímu poplatku z pobytu    

- zplnomocnění k registraci (pokud jde o osobu, která nemá z výpisu Obchodního rejstříku nebo živnostenského listu oprávnění k zastupování ubytovatele)    

- jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor (byl-li přidělen), místo pobytu nebo sídla, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování (právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech)    

- čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností 


08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formulář je k dispozici na webových stránkách města Kralupy nad Vltavou. 


09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

• 50,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. 

• poplatek lze uhradit: 

• v pokladně Městského úřadu, Palackého náměstí 1 

• bankovním převodem, na číslo účtu 19-624171/0100, VS přidělený správcem poplatku, nebo jen VS 1345 a do zprávy pro příjemce napsat název ubytovacího zařízení. 


10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Ihned při předání vyplněného formuláře - Přiznání k místnímu poplatku z pobytu.


11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

· na vyžádání předložit evidenční knihu      

· nejpozději do 15. dne následujícího pololetí odeslat formulář přiznání k místnímu poplatku a odvést vybraný poplatek       

· dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala 


12. Elektronická služba, kterou lze využít 

Vyplněný formulář lze zaslat do datové schránky. 

ID datové schránky: 8zzbfvq 


13. Podle kterých právních předpisů se postupuje 

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 


14. Jaké jsou související předpisy 

Obecně závazná vyhláška č.11/2023 o místním poplatku z pobytu.


15. Jaké jsou možné úlevy a osvobození 

Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., §3b 16. 


16. Pokud není poplatek zaplacen ve lhůtě a ve správné výši 

· nebude-li poplatek zaplacen plátcem ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem 

· správce poplatku může poplatkovému subjektu stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku 

· zvýšení poplatku je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud   

Kam dál na webu města?

To the top