More pages:

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Opening hours

Dnes: Thursday 1. října 2020
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30
Příští úřední den: Friday 2. října 2020
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 12:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Oznámení veřejné akce nebo shromáždění


Právní úprava

zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

  

Vyřizuje

Stanislava Valterová

odbor sociálních věcí, školství a kultury

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Palackého nám. č. 1

číslo dveří 209

 

Tel.: 315 739 867

e-mail: stanislava.valterova@mestokralupy.cz

 

Úřední hodiny

Pondělí:              7:00 – 12.00 hodin a 12:45 – 17:00 hodin

Středa:               7:00 – 12.00 hodin a 12:45 – 17:00 hodin

Čtvrtek:                                            12:00 – 15:00 hodin

 

Způsob podání

Oznámení podává fyzická nebo právnická osoba

Oznámení lze zaslat poštou nebo odevzdat na podatelně městského úřadu

  

Formuláře, doklady, poplatky

Formulář: „Oznámení veřejné akce/shromáždění" (viz příloha níže)

 

Poplatky

Řízení je bez poplatku

 

Lhůta k vyřízení

Minimálně 5 dnů před pořádáním akce


Poznámka

Shromáždění musí být oznamována úřadu s výjimkou:

a) shromáždění pořádaných právnickými osobami přístupných jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě

    pozvaným hostům,

b) shromáždění pořádána církevními nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo jiné modlitebně, procesí,

    poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského vyznání,

c) shromáždění konaných v obydlích občanů,

d) shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.


Upozornění

1) Je-li oznámení předloženo osobně, úřad to svolavateli písemně potvrdí s uvedením dne a hodiny, kdy byla

    oznamovací povinnost splněna.


2) K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.


3) Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení          přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, popřípadě uživatelem pozemku.


4)  Neuvede-li svolavatel na oznámení všechny údaje nebo jsou-li uvedené údaje neúplné nebo nepřesné, úřad        na to svolavatele upozorní. Povinnost svolavatele je splněna, jestliže vady oznámení budou ve stanovené            lhůtě odstraněny.


 


Kam dál na webu města?

To the top