Dnes je středa 12. prosince 2018.Svátek má Simona.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam úřadu

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny

Městský úřad

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt 12:00-15:00

Informační centrum, podatelna

Po - Čt8:00-18:00
8:00-14:00

Občanské průkazy, pasy

Po8:00-12:0012:45-18:00
St8:00-12:0012:45-18:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odbor dopravy

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Pokladna

Po8:00-12:0012:45-17:00
Út8:00-11:1512:00-15:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:1512:00-15:00
8:00-12:00

Centrální spisovna

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Sportovní komise


Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v Kralupech nad Vlavou (dále jen „Program“) navazuje na Obecná pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města, která byla schválena zastupitelstvem města dne 14. 12. 2016 pod číslem usnesení 16/07/6/02 a jsou uveřejněna na webových stránkách města.

 

Program se vyhlašuje v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


I.              Vyhlašovatel programu:   Město Kralupy nad Vltavou

 

II.            Účel a důvod programu:

           

1.    Dotace jsou určeny na částečnou úhradu nákladů spojených se zabezpečením celoroční činnosti sportovních spolků v Kralupech nad Vltavou, věnujících se mládeži (dále jen „Oddíl“). Uznatelnými položkami jsou náklady na:

  • materiální vybavení pro provozování a výkon sportovní činnosti Oddílu
  • akce pořádané Oddílem za účelem náboru nových členů
  • příspěvek na dotaci, o kterou Oddíl zažádal mimo dotační programy vyhlašované městem Kralupy      nad Vltavou, a to do maximální výše 25 % z celkové přidělené výše dotace, avšak maximálně do        celkové výše požadované částky
  • úhradu nájemného za pronájem prostor, v nichž Oddíl provozuje svou sportovní činnost a jehož           výše nepřesahuje výši obvyklého nájemného v místě
  • sportovní akce sloužící k propagaci daného oddílu, nebo města Kralupy nad Vltavou s výjimkou           akcí pro veřejnost
  • odměny trenérům se smlouvou (dohodou o pracovní činnosti uzavřenou s Oddílem),                 vykonávajícím  činnost ve prospěch oddílu do maximální celkové výše 10 % z přidělené dotace  v rámci Programu
  • služby fakturované Oddílu třetí stranou (v případě energií pouze takové, jejich využití Oddílem lze jasně definovat)
  • vedení účetnictví Oddílu a to do maximální celkové výše 5 % z přidělené dotace v rámci Programu, maximálně však do výše 5.000,- Kč
  • soutěže pořádané sportovními svazy, kterých se Oddíl účastní
  • jiné pravidelné oddílové soutěže
  • soustředění
  • turnaje
  • jednorázové závody a soutěže – pro členy i závodníky z jiných sportovních oddílů pořádané         Oddílem, s výjimkou akcí pro veřejnost
  • hráčské licence
  • startovné
  • odměny delegovaným rozhodčím do maximální celkové výše 10 % z přidělené dotace v rámci     Programu
  • vybrané služby fakturované oddílu třetí stranou:

Ø  cestovné

Ø  ubytování

Ø  stravné

 

2.     Cílem dotačního programu je zejména finanční podpora činnosti Oddílů v Kralupech nad Vltavou, věnujících se práci s dětmi a mládeží v oblasti sportu. Město Kralupy nad Vltavou zabezpečuje finanční podporu sportu ve smyslu zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Definice pojmů: 

·       spolek/oddíl – sportovní klub/oddíl neziskového charakteru, zapsaný ve spolkovém rejstříku

·      mládež/mládežník – člen Oddílu, který v daném roce nepřesáhne, nebo dosáhne věku 18 let a studující do 26 let

·       akce – soutěž pořádaná sportovním svazem, soustředění, turnaj nebo jiná výkonová sportovní činnost

·       soustředění – pobytové akce s tréninkovým programem pro mládežnické členy Oddílu a jejich trenéry 

·      turnaje – jednorázové akce za účasti většího počtu účastníků, kteří v daném sportu, hře či jiné disciplíně zápolí o celkové vítězství

·      startovné – částka stanovená pořadatelem sportovní akce, za možnost startovat na dané sportovní akci

·       cestovné – doprava sportovců licencovaným dopravcem

·      ubytování – poskytnutí ubytovacích služeb na jednu nebo více nocí pro mládež a jejich trenéry po dobu konání jednorázové akce

·      stravné – poskytnutí gastronomických služeb pro mládež a její trenéry v rámci konání akce

 

III.           Okruh způsobilých žadatelů a podmínky pro poskytnutí dotace:

        

1.    Dotace jsou určeny pro sportovní a tělovýchovné spolky neziskového charakteru, zapsané ve spolkovém rejstříku, věnující se práci s mládeží, se sídlem nebo působností na území města Kralupy nad Vltavou. Skládá-li se sportovní spolek z několika samostatných subjektů různých sportovních odvětví, které hrají samostatnou soutěž, mohou o dotaci z tohoto Programu žádat i tyto samostatné subjekty s písemným souhlasem statutárního zástupce spolku, jehož jsou součástí. 

2.  Žadatel o dotaci se musí před podáním žádosti zaregistrovat na webových stránkách http://www.sportovci.mestokralupy.cz. O registraci si zažádá na odboru sociálních věcí, školství a kultury městského úřadu v Kralupech nad Vltavou na e-mailové adrese stanislava.valterova@mestokralupy.cz.

3.    Dotace jsou určeny pouze na výdaje realizované v kalendářním roce 2018.

4.    Z dotace nelze hradit výdaje přímo nesouvisející s hlavní činností Oddílu.

5.  Žádost o dotaci musí být zpracována na předepsaném formuláři (viz příloha č. 1 tohoto programu). Formulář po vyplnění všech požadovaných údajů na webu vygeneruje systém sám, žadatel jej pouze vytiskne. Nedílnou součástí žádosti je finanční plán (viz příloha č. 2 tohoto programu), který se vygeneruje sám po úplném vyplnění žádosti.

6.    Sportovní komisí nebude přijata žádost žadatele, který obdržel v předešlém kalendářním roce dotaci z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou a nepředložil vyúčtování dotace v termínu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace.

7.    Podmínky pro poskytnutí dotace jsou dále specifikovány ve vzorech veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (viz příloha č. 3 tohoto programu) a v Obecných pravidlech pro poskytování dotací města Kralupy nad Vltavou (viz příloha č. 4 tohoto programu). Poskytování dotací z rozpočtu města se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

8.    Na dotaci není právní nárok.

 

IV.          Peněžní prostředky dotačního programu:

 

1.    Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na dotační program na rok 2018 činí 3.500.000,- Kč.


V.            Žádost o dotaci a lhůta pro podání žádosti:


1.    Žádosti o programové dotace přijímá město Kralupy nad Vltavou ve lhůtě od 20. 1. 2018 do 4. 2. 2018.

2.    Žádosti o programové dotace se vyplňují pouze elektronicky na webu Kralupští sportovci: http://sportovci.mestokralupy.cz

3.   Vyplněnou žádost je třeba vytisknout z vygenerovaného PDF souboru a podepsanou statutárním zástupcem (nebo osobou, jíž statutární zástupce udělil plnou moc), opatřenou razítkem a s povinnými přílohami doručit výhradně na podatelnu Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, Palackého náměstí 1.

4.    Na žádosti, které budou neúplné nebo podané na podatelně MěÚ Kralupy nad Vltavou po vypsaném termínu, nebude brán zřetel.

5.      Oddíly, které již v loňském roce při podání žádosti o dotaci doložily povinné přílohy, a nedošlo u nich k žádné změně, nemusí tyto doklady znovu dokládat s výjimkou aktuální plné moci (ne starší 3 měsíců). Pokud došlo u spolku k nějaké změně, která se týká povinných příloh (např. změna čísla účtu, změna zápisu ve spolkovém rejstříku atd.), je potřeba tyto přílohy doložit v aktualizované verzi.


VI.          Kritéria pro hodnocení žádosti:

           • členská základna  

           • finanční náročnost sportovního odvětví 

           • společenský přínos sportu 

           • nejvyšší hraná soutěž 

     • průměrná výše měsíčního příspěvku na jednoho mládežnického člena (součet všech vybraných pravidelných příspěvků mládeže za uplynulé období vydělený počtem všech aktivních mládežnických členů)


VII.         Stanovení výše dotace:

          Maximální výše dotace na žadatele je 300.000,- Kč.


VIII.        Přidělení dotace a lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

1.  Předložené žádosti o poskytnutí dotace vyhodnotí sportovní komise RM a o poskytnutí konkrétní výše dotace bude rozhodnuto radou města (žádosti do výše 50.000,- Kč) nebo zastupitelstvem města (žádosti přesahující částku 50.000,- Kč) nejpozději do 31. 3. daného kalendářního roku.

2.    Žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledcích dotačního řízení.

3.    Přehled o přidělených dotacích bude zveřejněn na webových stránkách města.

4. Dotace budou poukázány jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v žádosti, nejpozději do 14 dnů od uzavření veřejnoprávní smlouvy.


IX.          Finanční vypořádání a kontrola dotace:


1. Finanční vypořádání dotace je příjemce povinen doložit poskytovateli nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

2.  Finanční vypořádání dotace se, stejně jako žádost, podává elektronicky. Vyplněný formulář finančního vypořádání je třeba vytisknout z vygenerovaného PDF souboru a podepsaný statutárním zástupcem (nebo osobou, jíž statutární zástupce udělil plnou moc), opatřený razítkem doručit výhradně na podatelnu Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, Palackého náměstí 1. Účetní doklady vztahující se k uznatelným nákladům musí splňovat náležitosti zákonů č. 563/1991 Sb. a č. 235/2004 Sb. a vkládají se pouze elektronicky, netisknou se a není třeba je dokládat v kopii.

3.    Příjemce dotace je povinen vést oddělenou účetní nebo daňovou evidenci o užití prostředků.

4.  V případě, že příjemce nedoloží do stanoveného termínu finanční vypořádání dotace nebo neprokáže účel, způsob nebo hodnotu jejího vyčerpání, je povinen nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace vrátit zpět na účet města Kralupy nad Vltavou.

5.  Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele dotace podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění nedodržení podmínek uzavřených ve smlouvě o poskytnutí dotace, je příjemce povinen dotaci vrátit na účet města Kralupy nad Vltavou.

 

Tento dotační program byl schválen zastupitelstvem města na zasedání dne 18. 12. 2017 pod číslem usnesení 17/09/7/2.

 

 Seznam příloh:

1)    Vzor žádosti o programovou dotaci na podporu mládežnického sportu v Kralupech nad Vltavou

2)    Vzor finančního plánu

3)    Vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace

4)    Obecná pravidla pro poskytování dotací města Kralupy nad Vltavou

 

 

 

S případnými dotazy, týkajícími se registrace, žádostí o dotaci, smluv a vyúčtování,

se obracejte na referentku Odboru sociálních věcí, školství a kultury

Městského úřadu Kralupy nad Vltavou: Stanislavu Valterovou,

tel: 315 739 867, e-mail:  stanislava.valterova@mestokralupy.cz