Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Thursday, July 25, 2024
Městský úřad
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Next day: Friday, July 26, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správy 1

logo esfRada města dne 22.03.2016 schválila záměr požádat o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy „Efektivní veřejná správa“, na projekt Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě 1. V dubnu 2016 rada města vzala na vědomí Strategický plán vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a informaci o zahájení projektu.

 

V polovině července 2016 Město Kralupy nad Vltavou obdrželo Rozhodnutí o „Akreditaci vzdělávací instituce“. Dne 19.10.2016 obdrželo Město Kralupy nad Vltavou Vyrozumění o doporučení k podpoře projektu. Rada města dne 1.11.2016 schválila přijetí dotace na projekt Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě 1.

 

Hlavním cílem projektu je zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblastech souvisejících s oborem jejich činnosti a tím zlepšení efektivnosti veřejné správy a vytvoření jednotného systému vzdělávání zaměstnanců a s tím spojená úspora finančních nákladů. Vzdělávání bude probíhat prostřednictvím vlastních akreditovaných lektorů z řad zaměstnanců, převážně v prostorách městského úřadu a zároveň externí firmou, která pokryje témata kurzů, na která Město Kralupy nad Vltavou nebude mít akreditaci.

 

Popis projektu

Projekt je rozdělen na tři aktivity. Získání akreditace pro Město Kralupy nad Vltavou a proškolení vlastních zaměstnanců (lektorů), kteří budou zajišťovat vzdělávání zaměstnanců v tématech Praktická aplikace správního práva, Veřejná správa, Spisová služba, Sociální právo, Svobodný přístup k informacím, Kontrolní řád a Územní plánování. Celkové finanční náklady této aktivity jsou 978 640,- Kč.

Druhá aktivita je zajištění specializovaných kurzů externím dodavatelem. Jedná se o kurzy, na které Město Kralupy nad Vltavou nebude mít akreditaci. Kurzy budou probíhat ve větší míře v prostorách městského úřadu. Témata kurzů - Legislativa, eGoverment, Environmentální management, Krizové řízení, Studie proveditelnosti, Kybernetická bezpečnost a Pedagogické minimum. Celkové finanční náklady aktivity 1 586 450,- Kč.

Třetí neméně důležitá aktivita je absolvování kurzu Strategického plánování vybranými zaměstnanci, kteří budou pracovat na aktualizaci Programu sociálního a ekonomického rozvoje města Kralupy nad Vltavou (dále jen "PSER"). PSER je zásadní dokument, jehož smyslem je definovat společný zájem města na přípravě projektů, koordinovat investiční činnosti ve městě apod. Poslední aktualizace proběhla v roce 2007. Celkové finanční náklady aktivity 97 713,- Kč.

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší nedostatečnou kvalitu nabízených externích školení, která jsou nákladná a časově náročná pro zaměstnance. Setkáváme se s tím, že nejsou kvalitní po obsahové stránce. Z nabídky školení externích dodavatelů nelze rozpoznat obsahové zaměření. Většina školení se zaměřuje na všeobecné a povrchní shrnutí problematiky. Vzácně bývají zaměřena na nové změny a na praktickou aplikaci či řešení případových studií. Zaměstnanci tedy nemohou předem zjistit, zda pro ně bude mít školení přínos. Současný model vzdělávání nepřináší očekávané výsledky. Setkáváme se s rozdílnou úrovní znalostí úředníků, rozdílnou úrovní výstupů úřadu, nejednotným postupem ve správních řízeních, nejednotným přístupem k vzdělávacím potřebám zaměstnanců. Nezanedbatelným problémem je absence vzdělávání v měkkých dovednostech, jazycích a IT. Příčinou je nedostatek finančních prostředků. Projekt řeší problémy s financováním vzdělávání, neboť přináší značné dlouhodobé úspory v rozpočtu města. Projekt dále řeší problém s naplňováním a aktualizací strategického plánu města, který ustrnul v čase. V minulosti byly podobné dokumenty tvořeny externími dodavateli a v současné době postrádáme kvalifikované úředníky, kteří by se strategickým plánem průběžně pracovali.

Město Kralupy nad Vltavou zpracovalo "Strategický plán vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou na období 2016 - 2020". Na jeho základě byly stanoveny konkrétní cíle a jejich rozpracování do obsahových požadavků na vzdělávání. Díky strategii byl naplánován nejen obsah, ale i metody, které nám pomohou dosáhnout požadovaných cílů. Všechny kurzy budou pořádány v prostorách městského úřadu, a to akreditovanými lektory z řad vlastních zkušených zaměstnanců. Úzce specializované kurzy průběžného vzdělávání budou zajištěny externími lektory. Kurzy budou vybrány na míru jednotlivým odborům městského úřadu a potřebám zaměstnanců, a to v návaznosti na individuální plány vzdělávání.

 

Jaké jsou příčiny problému?

Příčinou problému je nedostatečná manažerská práce vedoucích zaměstnanců, kteří nesledují individuální potřeby svých referentů, neprověřují jejich znalosti a dbají na jednotné postupy pouze uvnitř vlastního odboru nikoliv celku. Z tohoto důvodu dochází k různým výkladům legislativy mezi odbory a následně k rozdílnosti výstupů. Vedoucí zaměstnanci spoléhají na zkoušky odborné způsobilosti, které jsou však pouze vstupním předpokladem pro vykonávání svěřené agendy. Se zaměstnanci je dále třeba pracovat formou workshopů, přezkušování a školení na základě individuálních plánů vzdělávání. Nedostatky v manažerské práci vedoucích zaměstnanců jsou způsobeny mimo jiné i absencí manažerského vzdělávání. Další příčinou vzniku problému je skutečnost, že na kvalitu řízení úřadu dosud nebyly státem kladeny závazné požadavky. Město se z tohoto důvodu dlouhodobě zaměřuje investiční akce. Omezený rozpočet, kterým město disponuje je určujícím faktorem pro financování vzdělávání a zavádění změn.

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj manažerského řízení úřadu. Vedoucí zaměstnanci MěÚ nebyli dosud vedeni k personálnímu řízení, proto je nutné pro tyto zaměstnance zajistit např. manažerské kurzy a TIME management. Na těchto dovednostech bude nutné v budoucnu stavět personální řízení MěÚ, a proto jsou nezbytné.

Průběžné a cílené prohlubování znalostí zaměstnanců MěÚ v oblastech souvisejících s oborem jejich činnosti, vytvoření jednotného systému vzdělávání a tím zlepšení efektivnosti veřejné správy MěÚ, a to pomocí vlastních zaměstnanců (budoucích lektorů), tzv. zvyšování kvalifikace na klíč. Akreditovaní lektoři budou vzdělávat zaměstnance MěÚ dle vzdělávacího plánu s důrazem na řešení případových studií. Zaměstnanci si tak lépe osvojí aplikaci zákonů, interních směrnic, nařízení, postupů apod. Aby bylo vzdělávání efektivní, budou akreditovaná školení pro potřeby MěÚ zakončena testem.

Řízené zvyšování kvalifikace zaměstnanců MěÚ ve specifických oblastech souvisejících s oborem činnosti jednotlivých zaměstnanců dle skutečných potřeb. Jedná se především o speciální vzdělávání, které není možné pokrýt vlastními akreditovanými školiteli.

Cílem projektu je dále snížení nákladů, které by MěÚ jinak musel vynaložit na externí školitele, příp. externí školení. Zbylé finanční prostředky může tak MěÚ vynaložit na jiné potřebné vzdělání svých zaměstnanců a jejich potřebnou motivaci.

 

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?

Kvalifikovaní a kompetentní zaměstnanci jsou stěžejním předpokladem pro efektivní a kvalitní výkon veřejné správy. Zkoušky odborné způsobilosti jsou ověřením základních oborových znalostí začínajících úředníků. Pro veřejnou správu znamenají minimum znalostí a dovedností, které v čase prohlubují a sílí. Znalosti a dovednosti jednotlivých úředníků se liší v závislosti na zkušenostech, délce praxe a na kvalitě průběžného vzdělávání. Projekt je postaven na průběžném vzdělávání úředníků, které bude organizováno s důrazem na sjednocení postupů, na prohloubení kvalifikace, na hodnocení a motivaci zaměstnanců. Mezi očekávané přínosy řadíme nastavení standardů kvality postupů úředníků, sjednocení jejich postupu v průřezových agendách, prohloubení znalostí ve speciální legislativě, získání kompetencí v oblasti řízení lidských zdrojů, získání kompetencí v oblasti strategického plánování, finanční a časové úspory, naplnění dikce zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků.

Where to next on the city's website?

To the top