Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal and Payment Gateway
Opening hours
Today: Tuesday, June 18, 2024
Městský úřad:
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Next day: Wednesday, June 19, 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

E-podatelna

Elektronická adresa: podatelna@mestokralupy.cz

Datovou schránka (ID DS): 8zzbfvq


Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě doručovaných Městskému úřadu Kralupy nad Vltavou.


Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.


Informace k elektronické podatelně 

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Město Kralupy nad Vltavou - městský úřad

Palackého nám. 1

278 01 Kralupy nad Vltavou


Podporované technické nosiče dat:

CD, DVD se souborovým systémem ISO9660

DVD se souborovým systémem UDF

USB FLASH (formát PC)


Podporované formáty datových zpráv:

*.TXT Obecný text

*.HTM, *.HTML Hypertextový dokument

*.RTF Rich text format

*.DOC(X) Dokument Microsoft Word

*.XLS(X) Sešit Microsoft Excel

*.PDF Portable Document Format - Adobe acrobat

*.GIF Graphics Interchange Format

*.JPG, *.JPEG Joint Photographic Experts Group

*.TIF Tagged Image Format File

*.XML Extensible Markup Language Dokument

*.BMP Windows Bitmap

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy: 10 MB


MěÚ Kralupy nad Vltavou jakožto orgán veřejné moci pořídil pro zajištění některých postupů podle zvláštního právního předpisu kvalifikovaný systémový certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Kvalifikovaný systémový certifikát obsahuje označení orgánu veřejné moci.


Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva je elektronicky podepsána kvalifikovaným systémovým certifikátem MěÚ Kralupy nad Vltavou.


Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

Protokol o přijetí elektronického podání.


Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci a nejsou podáním ve smyslu správního řádu.


Elektronická podatelna zajišťuje centrální příjem podání v elektronické podobě a provádí následující kontroly:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou


Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.


Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@mestokralupy.cz.


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.


Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37) musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno – viz výše.

Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.


Stížnosti dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb. musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Za anonymní se považuje stížnost podaná elektronicky bez elektronického podpisu.


Stížností se rozumí jakékoliv podání, obsahově splňující náležitosti uvedené v § 175, kterým stěžovatel poukazuje na skutečnosti v zákoně uvedené a dožaduje se obecné nápravy popisovaného stavu nebo konkrétních opatření k nápravě.


Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Where to next on the city's website?

To the top