Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Úřední hodiny
Dnes: Čtvrtek 25. července 2024
Městský úřad
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Příští den: Pátek 26. července 2024
Městský úřad
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Samospráva

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo je “vrcholový” orgán samosprávy obce. V Kralupech n. Vlt. se skládá z 21 zastupitelů, kteří byli zvoleni v tzv. komunálních volbách. Funkční období zastupitelstva je čtyři roky. Zastupitelstvo volí z řad svých členů starostu, místostarosty a členy rady (radní). Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a konají se minimálně 1 x za 3 měsíce. Informace o jejich konání se zveřejňují na úřední desce nejméně 7 dní předem.


Mezi nejdůležitější pravomoci, které jsou podle § 84 a 85 zákona o obcích zastupitelstvu vyhrazeny, patří záležitosti zásadního významu pro obec, například: schvalování rozpočtu a závěrečného účtu obce, rozvojových programů obce, zřizovat a rušit právnické osoby (například příspěvkové organizace) a organizační složky obce, vydávat obecně závazné vyhlášky, zřizovat a rušit výbory, zřizovat a rušit obecní policii, schvalovat nabytí, převod a zástavu nemovitých věcí, vydávání komunálních dluhopisů, poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v jedn. případech subjektům působícím v oblasti kultury, sportu, zdravotnictví apod.


Rada města

Rada je výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti. Mimo jiné zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva. V Kralupech nad Vltavou má rada města 7 členů. Radě jsou §102 zákona o obcích vyhrazeny pravomoci jako např. zabezpečování hospodaření obce dle schváleného rozpočtu, plnit úkoly “zřizovatele” vůči obcí zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám obce, vydávat nařízení obce, uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách, schvalovat pravidla pro vyřizování petic a stížností, schvalovat organizační řád úřadu, řada pravomocí ve vztahu k úřadu (např. jmenování a odvolávání vedoucích odborů, rozdělení pravomocí uvnitř úřadu, kontrola plnění úkolů úřadem…), zřizuje a zrušuje komise atd. O působnostech, které jsou vyhrazeny radě, nemůže rozhodovat zastupitelstvo. 


Podle § 102 odst. 3 zákona o obcích má rada ještě tzv. zbytkovou působnost, tj. rozhoduje o všech ostatních věcech, které spadají do oblasti samostatné působnosti obce a nejsou konkrétně uvedeny v § 84 a 85 (vyhrazeno zastupitelstvu) a § 102 (vyhrazeno radě), pokud si je nevyhradí zastupitelstvo. Jde například o veřejné zakázky (uzavírání smluv o dílo). Rada města se schází podle potřeby (v Kralupech nad Vltavou je to zpravidla 1 x za 2 týdny) a její schůze jsou neveřejné (s výjimkou radou přizvaných osob).


Starosta a místostarosta

Starosta je vrcholový monokratický orgán obce, zastupuje obec navenek. Postavení starosty a místostarostů upravuje § 103 – 108 zákona o obcích. Nejdůležitější pravomoci starosty: svolává a řídí jednání zastupitelstva a rady a podepisuje zápisy z těchto jednání, se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka úřadu (je-li funkce zřízena), má právo pozastavit usnesení rady (nesprávnost) a předložit věc k rozhodnutí zastupitelstvu, může požadovat po Policii ČR spolupráci v oblasti veřejného pořádku, zřizuje tzv. “zvláštní orgány” podle příslušných zákonů (např. přestupková komise). Starosta je v čele obecního (městského úřadu).


Místostarosta(ové) zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, a může být zastupitelstvem pověřen úkoly v oblasti samostatné působnosti. Počet místostarostů stanovuje zastupitelstvo města.

ROZDĚLENÍ ÚKOLŮ STAROSTY A MÍSTOSTAROSTŮ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 - 2026 


LIBOR LESÁK - starosta města

1.      Statutární zástupce města dle Zákona o obcích

2.      Představitel města pověřeného rozšířenou státní působností

3.      Řídící a organizační činnost zastupitelstva a rady města

4.      Řízení a organizace bezpečnostní rady města

5.      Řízení a organizace krizového štábu města

6.      Plnění mimořádných úkolů určených zastupitelstvem města, event. státními orgány

7.      Propagace a reprezentace města

8.      Garance přípravy rozpočtu města a jeho kontroly

9.      Garance v oblasti státních i evropských dotací a dalších zdrojů městského rozpočtu

10.   Pravidelná spolupráce s příspěvkovými organizacemi, městskými organizačními jednotkami a společnosti při přípravě rozpočtu, jeho čerpání a změnách a konzultace v ostatních finančních záležitostech

11.   Garance příprav grantových a jiných dotací města městským, občanským a jiným organizacím v Kralupech nad Vltavou

12.   Garance hlavních společenských, kulturních a sportovních událostí a výročí města

13.   Garance v oblasti realizace investic města

 

ING. VOJTĚCH POHL - 1. místostarosta města

1.      Statutární zástupce města dle Zákona o obcích pověřený zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti

2.      Místopředseda bezpečnostní rady města a krizového štábu

3.      Plnění mimořádných úkolů určených zastupitelstvem, radou, či starostou města

4.      Propagace a reprezentace města

5.      Garance v oblasti majetkové a bytové problematiky, opravy a správa městského majetku

6.      Pravidelná spolupráce s Městským bytovým podnikem

7.      Garance v oblasti působnosti Kralupské sportovní s.r.o., Technických služeb

8.      Garance v oblasti ekologie a životního prostředí 

9.      Garance v oblasti dopravní problematiky včetně parkování

10.   Spolupráce s kulturními zařízeními města

11.   Garant mediální komunikace (PR, media)


PETR HOLEČEK - 2.  místostarosta města

1.      Statutární zástupce města dle Zákona o obcích

2.      Člen bezpečností rady města a krizového štábu

3.      Plnění mimořádných úkolů určených zastupitelstvem, radou, či starostou města

4.      Propagace a reprezentace města

5.      Řízení městské policie

6.      Mezinárodní spolupráce města

7.      Spolupráce se školskými zařízeními města

8.      Garance v oblasti sociální politiky, včetně organizace Sociální služby

Kam dál na webu města?

Nahoru