Skoč na obsahSkoč na navigaci
Další stránky:
Portál občana a platební brána
Úřední hodiny
Dnes: Sobota 23. září 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Pondělí 25. září 2023
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Měření rychlosti


Radar

Od roku 2007 umožňuje legislativa ČR, městským policiím kontrolovat dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci a následně některé přestupky řešit v blokovém řízení. Městská policie Kralupy nad Vltavou využívá k plnění tohoto úkolu laserový měřič typu ProLaser III. Při překročení rychlostního limitu je automaticky pořízena digitální fotografie se všemi údaji potřebnými k dokumentaci přestupku.

Městská police Kralupy nad Vltavou má od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje povoleno měření rychlosti v rámci celého katastru města. Cílem používání radaru a měření rychlosti v obci je především zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Vybrána jsou zejména nebezpečná místa, kde obvykle dochází k překročení nejvyšší povolené rychlosti.

Měření rychlosti je upraveno zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o silničním provozu“). Konkrétně v ustanovení § 79a odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu je uvedeno:  „Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.“ To však neznamená, že je nutná přítomnost policisty, ale jedná se o zamezení duplicitního měření rychlosti vozidel městskou i státní policií.


Strážníci již nemají povinnost umisťovat na měřený úsek přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem "MĚŘENÍ RYCHLOSTI". Konec tohoto úseku byl označován přenosnou dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem "KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI". Povinnost umístit přenosné dopravní značky upozorňující na úsek s měřením rychlosti vozidel byla zrušena 1. 8. 2011 novelou silničního zákona č.133/2011 Sb.


Každý řidič jistě dobře ví, že v obci smí jet rychlostí nejvýše 50km/hod., k čemuž ho zavazuje § 18 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb. Pokud toto pravidlo porušíte, vystavujete se následujícím postihům podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2-4 zák. č. 361/2000 Sb.


Malé překročení rychlosti - v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km § 125c / 1f) 4

Za spáchání dopravního přestupku "Malé překročení rychlosti - v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 1000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 1.500 – 2.500.


Střední překročení rychlosti - v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km § 125c / 1f) 4

Za spáchání dopravního přestupku "Střední překročení rychlosti - v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km" jsou řidičům přičítány 2 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z "méně závažných" přestupků. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 1000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 1.500 – 2.500.


Vyšší překročení rychlosti - v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více § 125c / 1f) 3

Za spáchání dopravního přestupku "Vyšší překročení rychlosti - v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více" jsou řidičům přičítány 3 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z "méně závažných" přestupků. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 2500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 2.500 – 5.000. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích).


Vysoké překročení rychlosti - v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více § 125c / 1f) 2

Za spáchání dopravního přestupku "Vysoké překročení rychlosti - v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více" je řidičům přičítáno 5 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "závažnější" přestupek. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 5.000 – 10.000. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 6 měs. - 1 rok.


Sazba za přestupek

(4) Za přestupek se uloží pokuta:

a) od 25 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a písm. h),

b) od 10 000 Kč do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,

c) od 2 500 Kč do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),

d) od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e) bodů 2 až 4, písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11, písm. j) a podle odstavce 2,

e) od 2 500 do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9, písm. g) a i),

f) od 1 500 Kč do 2 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a písm. k).


(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a písm. h) se uloží zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let. Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. b), písm. e) bodů 2 až 4, písm. f) bodů 2, 7 a 10 a podle odstavce 3 se uloží zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. Tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9, písm. g) a i) v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, se uloží zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců.


(6) V blokovém řízení se uloží pokuta do:

a) 2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. k),

b) 1 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4,

c) 2 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9 a písm. g).


V ustanovení § 125c odst. 8 je ještě uvedeno, že od uložení sankce v těchto případech nelze v rozhodnutí o přestupku upustit. To znamená, že podle zákona Vám při překročení nejvyšší dovolené rychlosti musí být uložena pokuta. Je jedno, jestli strážníkem nebo správním orgánem.


Město Kralupy nad Vltavou uzavřelo Veřejnoprávní smlouvu s obcí Nelahozeves dne 1.4.2014, a to podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva upravuje rozsah činností Městské policie Kralupy nad Vltavou na území obce Nelahozeves spočívající v provádění kontrolního měření rychlosti silničních vozidel.


Město Kralupy nad Vltavou uzavřelo Veřejnoprávní smlouvu s obcí Nová Ves dne 15.4.2016, a to podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva upravuje rozsah činností Městské policie Kralupy nad Vltavou na území obce Nová ves spočívající v provádění kontrolního měření rychlosti silničních vozidel.


Město Kralupy nad Vltavou uzavřelo Veřejnoprávní smlouvu s obcí Postřižín dne 4.4.2016, a to podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva upravuje rozsah činností Městské policie Kralupy nad Vltavou na území obce Postřižín spočívající v provádění kontrolního měření rychlosti silničních vozidel.


RadarKam dál na webu města?

Nahoru