Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Úřední hodiny
Dnes: Pátek 31. května 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Pondělí 3. června 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Ochrana osobních údajů


Obecná informace o zpracování osobních údajů 

Město Kralupy nad Vltavou (dále jen „Město“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 


Město je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů. 


Kontaktní údaje správce: 

Město Kralupy nad Vltavou, městský úřad 

Palackého nám. 1 

278 01 Kralupy nad Vltavou 

IČ: 00236977 DIČ: CZ00236977 

e-mail: podatelna@mestokralupy.cz 

ID datové schránky: 8zzbfvq 


Účel zpracování osobních údajů 

Město jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem výkonu samosprávy a státní správy. 


Právní základ zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné: 

• pro splnění právních povinností, které se na Město vztahují (např. vyřizování podnětů a žádostí o informace), 

• pro splnění smlouvy mezi Městem a subjekty těchto osobních údajů (např. poskytování dotací, převod nemovitostí), 

• pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Město pověřeno (např. kontaktní údaje členů orgánů Města pro zajištění komunikace s občany), 

• pro ochranu práv a oprávněných zájmů Města, jako je ochrana osob a majetku města, ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů městem). 


Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. 


Další informace 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas. 


Při zpracování osobních údajů Městem nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. 


Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, které je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 


V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR. 


Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 


Město na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením podle článku 37 odst. 7 GDPR jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí. 


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Václav Šmíd 

Tel. +420 776 661 186 

e-mail: info@milwen.cz

Kam dál na webu města?

Nahoru