Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Tuesday, June 25, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Next day: Wednesday, June 26, 2024
Městský úřad
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Stížnosti


Podání stížnosti:

Stížnost je možné podat písemně nebo ústně do protokolu

U elektronicky podané stížnosti je pro zahájení šetření nutný elektronický podpis

Telefonicky se vyřizují pouze obecné dotazy, které je možno zodpovědět bez nutného dalšího šetření


Stížnost je  zaměstnanci odboru sociálních věcí, školství a kultury vnímána jako podnět pro zvýšení kvality jejich práce


K přijímání ústních stížností jsou oprávněni všichni zaměstnanci odboru sociálních věcí, školství a kultury, kteří o tom neprodleně informují vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury, nebo zástupce vedoucí odboru, a stížnost jim neprodleně předají


O ústní stížnosti sepíše příjemce stížnosti protokol, který podepíše osoba, která podání učinila, a zaměstnanec, který jej sepsal


Písemná stížnost se podává na podatelnu Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou

Adresa:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Palackého nám. č. 1

Kralupy nad Vltavou

278 01


Vedoucí odboru nebo jeho zástupce jsou povinni stížnost vyřídit bezodkladně


Stížnost se vyřizuje do 30 dnů od doručení, nejpozději však do 60 dnů od doručení příjemci. Byla-li stížnost shledána důvodnou, vedoucí odboru bezodkladně učiní nezbytná opatření k nápravě. O výsledku prošetření stížnosti a přijatých opatřeních vyrozumí stěžovatele


Pro stížnosti adresované tajemníkovi Městského úřadu Kralupy nad Vltavou nebo starostovi města, poskytuje podklady vedoucí odboru


Má-li ten, kdo podal stížnost za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena,  je oprávněn požádat nadřízený orgán o prošetření způsobu vyřízení stížnosti

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 81/11

Praha 5

150 00

 

Stížnosti jsou vyřizovány v souladu s vnitřním předpisem Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a to: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností


Na chodbě pracoviště odboru sociálních věcí, školství a kultury je k dispozici schránka na podání stížností, námětů, návrhů a pochval. S vyřízením anonymních podání jsou klienti seznámeni prostřednictvím informačních tabulí na chodbě pracoviště odboru sociálních věcí, školství a kultury

 

Where to next on the city's website?

To the top