Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Wednesday 29. May 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Thursday 30. May 2024
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Poplatek z pobytu

01. Pojmenování (název) životní situace

      Přihlášení k místnímu poplatku z pobytu.
 

02. Základní informace k životní situaci

  Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.


 Poplatník je povinen ohlásit správci poplatků vznik poplatkové povinnosti (tj. zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování) do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala


03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

      Ubytovatel – majitel nebo nájemce ubytovacího zařízení (pension, ubytovna, hotel, chata chalupa, byt  apod.).
 

04. Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace

(1)   Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu.

(2)   Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

 

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

   Vyplněním formuláře -  Přiznání k místnímu poplatku z pobytu.
 

06. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Ekonomický odbor v budově Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, Palackého nám. 1, dveře č. 311, 3. patro.
• Maršálková Lucie - tel: 315 739 885
• e-mail: lucie.marsalkova@mestokralupy.cz
V době:  pondělí 8:00-12:00  12:45–17:00 hodin
              středa  8:00-12:00  12:45–17:00 hodin
              čtvrtek                   12:00–15:00 hodin
       

07. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář Přiznání k místnímu poplatku z pobytu.
 

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici ve třetím patře, dveře č. 311, ekonomický odbor, na webových stránkách města Kralupy nad Vltavou, nebo v příloze této stránky.
 

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

• 12,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
• poplatek lze uhradit:
• v pokladně Městského úřadu, Palackého náměstí 1
• poštovní poukázkou
• bankovním převodem, na číslo účtu 19-624 171/0100, VS přidělený správcem poplatku, nebo jen VS 1345 a    do zprávy pro příjemce napsat název ubytovacího zařízení.
 
 

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ihned při předání vyplněného formuláře - Přiznání k místnímu poplatku za ubytovací kapacitu.
 

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Na vyžádání předložit ubytovací knihu.
 

12. Elektronická služba, kterou lze využít

Vyplněný formulář Přiznání k místnímu poplatku za ubytovací kapacitu, s ověřený podpisem a razítkem lze zaslat:
ID datové schránky: 8zzbfvq
 

13. Podle kterých právních předpisů se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.
 

14. Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místních poplatcích.
 

15. Jaké jsou možné úlevy a osvobození

(1)   Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba

a)        nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b)        mladší 18 let,

c)        starší 65 let,

d)       hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

1.        hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo

2.        nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,

e)        pobývající na území obce

1.        ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

2.        v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

3.        v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

4.        za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

(2)   Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

16. Pokud není poplatek zaplacen ve lhůtě a ve správné výši

• Nebude-li poplatek odveden plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
• Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Kam dál na webu města?

To the top