Dnes je čtvrtek 23. listopadu 2017.Svátek má Klement.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam úřadu

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny

Městský úřad

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt 12:00-15:00

Informační centrum, podatelna

Po - Čt8:00-18:00
8:00-14:00

Občanské průkazy, pasy

Po8:00-12:0012:45-18:00
St8:00-12:0012:45-18:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odbor dopravy

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Pokladna

Po8:00-12:0012:45-17:00
Út8:00-11:1512:00-15:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:1512:00-15:00
8:00-12:00

Centrální spisovna

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Zájmové aktivity


Program na podporu zájmových aktivit (dále jen „Program“) v Kralupech nad Vltavou navazuje na Obecná pravidla poskytování dotací z rozpočtu města, která byla schválena zastupitelstvem města dne 14.12.2016 pod číslem usnesení 16/07/6/02.  


Program se vyhlašuje dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb. Účelem dotačního programu a důvody jeho vyhlášení jsou: 


I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: Podpora soustavné a dlouhodobé zájmové činnosti orientované na účelné využití volného času různých věkových kategorií a sociálních skupin obyvatelstva. Podpořeny budou i jednotlivé akce, nabízející naplnění volného času se zaměřením např. rukodělným, tvůrčím i jinak edukačně - populárním. Pořádání akcí pro mládež se zaměřením na prevenci kriminality, pochopení důležitosti třídění odpadů a dodržování pořádku. Program podporuje začleňování sociálně slabších nebo problémových dětí a mládeže do společnosti. Důvody podpory stanoveného účelu: Oživení dění ve městě. 


II. Program Činnost s mládeží v období školních prázdnin v daném roce 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: Program je určen pro organizátory a pořadatele příměstských táborů, mimoměstských táborů a jiných veřejných zájmových aktivit pro děti a mládež v období školních prázdnin. Podpořeny budou náklady na ubytování, cestovné, vstupné a drobný materiál využit při práci s účastníky. Finanční dotace nebude využit na stravné a dále na ostatní náklady spojené s dospělými účastníky a pořadateli. Důvody podpory stanoveného účelu: Pomoc rodičům, kteří nemají možnosti hlídání dětí v době školních prázdnin. 


III. Program Kulturní akce a výročí v daném roce 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: Program podporuje rozvoj uměleckých aktivit, realizovaných v projektech v oblasti divadla, hudby, výstavnictví, tance, poezie, výtvarného umění, fotografie a filmu. Vznik nových tradic i jednorázových akcí zaměřených na rozvoj společenského života (např. zábavné sportovní akce, slavnosti, netradiční formáty včetně happeningů, netradiční oslavy státních svátků a významných dnů apod.) Podporuje osvětové a společenské aktivity zaměřené na připomenutí výročí událostí. Program umožňuje žádat na vlastní programy žadatelů, které jsou přidružené a tematicky navazující na akce pořádané městem nebo na nové nápadité projekty, které upoutají pozornost veřejnosti k opomíjeným událostem, místům, osobnostem apod. Program podporuje dlouhodobě úspěšné a veřejností oblíbené projekty. V tomto programu je možnost podání žádosti i zpětně na akce, které proběhly v průběhu celého daného roku. Důvody podpory stanoveného účelu: Oživení dění ve městě. 


IV. Program „Občané třetího věku“ 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: Program je zaměřen na nabídku vzdělávacích, kulturních a společenských akcí a klubové činnosti pro seniory Města Kralupy nad Vltavou. Podpora vzniku nových klubových činností a spolků pro starší občany s cílem podpořit nové sociální a společenské vztahy, ale i spolufinancování činnosti již existujících klubů a spolků. Důvody podpory stanoveného účelu: Péče a aktivity pro seniory. 


V. Program „Zdravý život občanů“ 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: Program je zaměřen na činnosti zkvalitňující život občanů a neziskových sociálních služeb. Podporuje nové i stávající programy zaměřené na podporu zdravého životního stylu, zájmové spolky a sdružení, jejichž činnost se zaměřuje na zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, zdravotní osvětu a výchovu. V tomto programu se také může žádat na podporu akcí vedoucích ke zlepšení životního prostředí a informovanosti občanů v oblasti ekologie za účelem čistého města. Důvody podpory stanoveného účelu: Šíření osvěty zdravého životního stylu a environmentální politiky. 


VI. Program „Podpora činnosti kralupských organizací“ 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: Program podporuje činnost organizací, kterou nelze zařadit do programu I - V. Podpořeny budou činnosti, které zajišťují fungování organizace a napomohou zejména jejímu rozvoji. V tomto případě musí být v žádosti o dotaci detailně rozpracovaný rozpočet, který určí investiční a neinvestiční položky projektu. 


Podmínkou poskytnutí dotace programu VI. je předchozí konzultace dotačního záměru s referentem oddělení rozvoje města. 


Termín konzultace s kontaktní osobou se domlouvá e-mailem na adrese: lenka.moravcova@mestokralupy.cz nejpozději 3 dny před termínem podání žádosti o dotaci. Důvody podpory stanoveného účelu: Podpora činnosti ostatních organizací, které se nezařadí svou činností do předchozích programů. 


Celkový objem finančních prostředků pro rok 2017: 1.500.000,- Kč 


Maximální výše dotace činí: 100.000,- Kč 


Závazná minimální výše spoluúčasti: 15 % způsobilých výdajů 


Okruh způsobilých žadatelů: fyzické a právnické osoby vyjma příspěvkových organizací města a Kralupské sportovní s.r.o. 


Lhůta pro podání žádosti: 23. 1. 2017 – 3. 2. 2017 


Kritéria pro hodnocení projektu: 

- přínos projektu pro město a jeho obyvatele nebo návštěvníky,

- významnost akce, míra zviditelnění města v mediích, 

- rozsah akce/projektu, doba trvání, 

- tradičnost akce, kontinuita, návaznost na jiné projekty, 

- charakter akce z pohledu možného zapojení veřejnosti, 

- výše požadovaného spolufinancování ze strany města.


Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 30. 4. kalendářního roku 

Podmínky pro poskytnutí dotace: Podmínkou poskytnutí dotace je povinná spoluúčast příjemce dotace, a to ve výši 15 % způsobilých výdajů. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí souhrn předpokládaných nákladů na realizaci projektu, uhradí příjemce dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Po schválení žádosti a přidělení dotace, musí žadatel dodržet publicitu města Kralupy nad Vltavou. To znamená, že návštěvníci nebo účastníci akce budou informováni o tom, že projekt je spolufinancován městem Kralupy nad Vltavou. Pokud by v rámci projektu vznikly propagační materiály nebo tiskopisy (například brožury, programy, vstupenky,…) musí být i na těchto předmětech zmíněna spoluúčast města Kralupy nad Vltavou na projektu. K tomuto účelu žadatelé využijí logo města, které je volně ke stažení na www.mestokralupy.cz. 


Podmínkou poskytnutí dotace v programu VI. je předchozí konzultace dotačního záměru s referentem oddělení rozvoje města. 


Způsob podání žádosti a povinné přílohy žádosti: 

Žádost o programovou dotaci musí být doručena v zalepené obálce označené takto: Programové dotace na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou, Odbor realizace investic a správy majetku, názvem (jménem a příjmením) žadatele a poznámkou „neotevírat“. Žádost o udělení dotace musí být podána na jednotném formuláři, který je k dispozici na Městském úřadě v Informačním centru a na internetových stránkách města Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz. 


Nedílnou součástí žádosti je popis, položkový rozpočet projektu a povinné přílohy. K žádosti musí být předloženy kopie (neověřené) následujících dokumentů: 


U právnických osob: 

- potvrzení o IČ (postačí výpis z příslušného internetového portálu) 

- pověření osoby, oprávněné jednat za žadatele 

- doklad o zřízení bankovního účtu 


U fyzických osob s živnostenským oprávněním (podnikajících): 

- doklad o udělení živnostenského oprávnění 

- doklad o zřízení bankovního účtu 


U fyzických osob (nepodnikajících): 

- doklad o zřízení bankovního účtu 


Žadatel, který nemá zřízen bankovní účet, přiloží žádost o proplacení v hotovosti na pokladně městského úřadu. Pokud žadatel podává do Dotačního programu více projektů, přiloží uvedené neověřené kopie listin pouze k jedné žádosti. Žadatelé, kteří nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování dotace, budou automaticky vyřazeni v nadcházejícím roce. Žádosti splňující veškeré náležitosti budou předloženy radě města, která rozhoduje o poskytnutí dotace do výše 50.000,- Kč. Žádosti o dotaci přesahující částku 50.000,- Kč posuzuje a dotaci schvaluje zastupitelstvo města. 


O výsledcích dotačního řízení budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do 14 dnů od projednání radou nebo zastupitelstvem města. Výsledky budou současně zveřejněny na webových stránkách města. Program se schvaluje zastupitelstvem města na dobu neurčitou. Zastupitelstvo každoročně schválí k věcné stránce programu: · celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu zájmových aktivit, · lhůtu pro podání žádosti od dotace. 


Tento „Program“ byl schválen zastupitelstvem města na zasedání dne 14.12.2016 pod číslem usnesení 16/07/6/02. S případnými dotazy se obracejte na pracovníky MěÚ Kralupy nad Vltavou: Administrace žádostí o dotaci, smluv a publicita: Lenka Moravcová, tel: 315 739 888 referentka oddělení rozvoje města lenka.moravcova@mestokralupy.cz Vyúčtování programových dotací na podporu zájmových aktivit: Stanislava Valterová, tel: 315 739 867 referentka odboru sociálních věcí, školství a kultury stanislava.valterova@mestokralupy.cz


Přílohy:

Soubor DOCVyuctovani.doc[27,50 kB]
Soubor DOCŽádost o dotaci.doc[255,00 kB]