Dnes je sobota 25. listopadu 2017.Svátek má Kateřina.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam úřadu

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny

Městský úřad

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt 12:00-15:00

Informační centrum, podatelna

Po - Čt8:00-18:00
8:00-14:00

Občanské průkazy, pasy

Po8:00-12:0012:45-18:00
St8:00-12:0012:45-18:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odbor dopravy

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Pokladna

Po8:00-12:0012:45-17:00
Út8:00-11:1512:00-15:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:1512:00-15:00
8:00-12:00

Centrální spisovna

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Podpora sportu

Programová dotace na podporu činnosti mládeže sportovních klubů v Kralupech nad Vltavou


Program přidělování dotací Sportovní komisí platný od 1. 1. 2017:

Město Kralupy nad Vltavou, v součinnosti se sportovní komisí rady města, podporuje činnost sportovních oddílů, jejichž snahou je vytvářet sportovní podmínky a náplň pro volný čas mládeže. Společnou snahou je též podpořit pořádání akcí pro neorganizovanou mládež, sportovní akce přesahující rámec města (krajské a republikové závody) a pomáhat oddílům s podáváním žádostí o dotace.


Pod pojmem MLÁDEŽ se rozumí děti a dorostenci do 18 let a studující do věku 26 let bez vlastního příjmu.


I. Dotace na činnost (formuláře označené písmenem A)


Účel, na který mohou být prostředky poskytnuty:

• startovné na sportovní akce,

• drobné opravy sloužící oddílům k jejich činnosti a to do výše až 25.000,- Kč,

• cestovní náklady,

• příspěvky na energie ve svých zařízeních pro mládežnická družstva,

• příspěvky na vybavení pro mládežnická družstva – max. 25.000,- Kč,

• příspěvky na nájem,

• placení poplatků za odpad,

• poplatky za správce sportovního zařízení,

• poplatky za rozhodčí,

• poplatky za vedení účetnictví,

• poplatky za daň z nemovitostí.


Maximální příspěvek pro sportovní oddíl v této kapitole je 1 000,- Kč na každého mládežnického člena oddílu. Tato částka platí, jsou-li splněna kritéria sportovní komise, aby se výše příspěvku MěÚ pohybovala v rozmezí do 50 % vkládaných prostředků oddílem do mládeže. Je-li dle předloženého vyúčtování od oddílů podíl této částky vyšší než 50 % vkládaných prostředků do mládeže, snižuje se základní částka zpravidla na 450 až 500,- na jednoho mládežníka. Nově se budou zohledňovat veškeré příjmy oddílu za uplynulý kalendářní rok.


Sportovní oddíly společně s žádostí o příspěvek předloží harmonogram plánovaných akcí většího rozsahu na příslušný rok. Oddíl se zavazuje, že vyúčtování příspěvků od města na mládežnické složky oddílu, které bude předkládat, oddělí od vyúčtování nákladů celého oddílu tak, aby bylo přehledné a snadněji kontrolovatelné.


Sportovní oddíl, který vědomě vykazuje nepravdivé finanční náklady či výdaje ve svém hospodaření nebo je takto prezentuje na veřejnosti, se dopouští porušení rozpočtové kázně. Poskytovatel dotace v takovém případě postupuje dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V následujícím roce bude žádost o dotaci takového oddílu automaticky vyřazena.


Důvod podpory stanoveného účelu:


Podpora činnosti sportovních oddílů a klubů vychovávajících mládež v Kralupech nad Vltavou.


II. Dotace na jednotlivé akce (formuláře označené písmenem B)


Účel, na který mohou být prostředky poskytnuty:

• podpora volnočasových sportovní akcí pro mládež a veřejnost,

• podpora oddílů při pořádání náročnějších jednorázových akcí sportovního charakteru na regionální (krajské) a celorepublikové úrovni,

• podpora oddílů při účasti mládeže na základě vybojovaného postupu - minimálně na úrovni mezinárodního mistrovství, mistrovství Evropy, či podobných významných akcí,

• podpora oddílů a jednotlivců, kteří postoupí v kalendářním roce nad rámec svých běžných soutěží,

• z dotace nelze hradit finanční ani věcné odměny pro členy oddílu, kteří organizují a zabezpečují akci.


Požadavky na jednotlivé akce, které oddíly pořádají, musí obsahovat nejen plánované výdaje, ale i předpokládané příjmy. Oddíl si ve vypsaném termínu podá žádost o dotaci na jednotlivé akce. Výše dotace se pohybuje dle rozpočtu, který je součástí žádosti (u akcí do 10.000,- 80%, u akcí do 20.000,- 70%, u akcí do 40.000,- 60%, u nákladnějších pak individuálně). Maximální poskytnutá částka 50.000,- Kč. Dotace na jednotlivé akce, které poskytuje město sportovním oddílům, musí být vyúčtovány do 30 dnů po ukončení akce. Vyúčtování musí obsahovat celkové náklady na akci a příjmy z akce.


Na základě těchto informací bude stanovena konečná výše příspěvku. Jeden oddíl si může v daném kalendářním roce na uspořádání akce pro veřejnost podat maximálně 3 žádosti. Důvod podpory stanoveného účelu: Podpora pořádání akcí pro neorganizovanou mládež a pro kralupskou veřejnost.


III. Spoluúčast města na ostatních dotacích (formuláře označené písmenem D)


Účel, na který mohou být prostředky poskytnuty:

Dotace slouží k podpoře oddílů při pořádání vlastních aktivit, závodů, při provádění údržby. Dotace je poskytována ve stejné výši jako výše získané dotace od jiného poskytovatele, maximálně však do výše rozpočtu akce po odečtení spoluúčasti, která činí minimálně 20 %. Maximální výše poskytnuté dotace 50.000,- Kč.


Dotace, kterou město poskytne žadateli v tomto bodě dotačního programu se přičítá u sportovních klubů, které získají dotaci na činnost, k celkové sumě poskytnutých financí. To znamená, že sportovní klub, který bude v následujícím roce žádat o dotaci na činnost, vykáže ve formuláři „Přehled financí získaných oddílem“ v kolonce město Kralupy-příjem od sportovní komise částku dotace získanou v předchozím roce na činnost + částku dotace získanou z bodu spoluúčast na ostatních dotacích. Výjimkou je pouze spoluúčast na akce pro veřejnost – tato dotace se nepřičítá.


Oddíl si ve vypsaném termínu podá žádost o zařazení do tohoto bodu dotačního programu a přiloží kopie schválené dotace. Dotace na spoluúčast města na ostatních dotacích musí být vyúčtovány do 30 dnů po ukončení akce.


V rámci vyúčtování se předkládá celá výše dotace rozdělená na:

• podíl dárce dotace, • spoluúčast města,

• minimálně 15% spoluúčast z vlastních zdrojů sportovního oddílu. Tato podpora se nevztahuje na dotace na podporu zájmových aktivit, vypisované městem Kralupy nad Vltavou. Důvod podpory stanoveného účelu: Podpora oddílů při získávání dotací dalšími cestami, jako doplňkového zdroje financování jejich činnosti.


IV. Dotace na trenéry a cvičitel (formuláře označené písmenem T)


Účel, na který mohou být prostředky poskytnuty: Dotace na trenéry a cvičitele bude poskytnuta na základě předložené smlouvy mezi oddílem a cvičitelem resp. trenérem (povinná příloha žádosti). Výše příspěvku na každého cvičitele resp. trenéra bude do maximální výše:


• trenér bez licence 1.000,- Kč za kalendářní měsíc,

• trenér s licencí 2.000,- Kč za kalendářní měsíc.


Dotace na trenéry a cvičitele se poskytuje pro jeden oddíl maximálně do výše 50.000,- Kč.


Konečná výše dotace na trenéry a cvičitele, kterou poskytuje město sportovním oddílům, bude vypočítána na základě předložení platných licencí, popř. trenérských průkazů a počtu odtrénovaných tréninkových jednotek. Povinnou přílohou vyúčtování jsou účetní doklady, kterými oddíl doloží vyplácení odměn všem trenérům nebo cvičitelům, na které byla oddílu přidělena dotace. Důvod podpory stanoveného účelu:


Motivace trenérů a cvičitelů k práci s mládeží.


Všeobecná ustanovení


• Při vyúčtování cestovného v bodech I. - III. lze účtovat maximálně částku za vozidlo ve výši 4,- Kč/km, u vícemístných automobilů (8-9 míst) 8,- Kč/km.

• Akce uvedené v bodu II. nemohou být podpořeny z více dotací. Obdrží-li pořádající dotaci z jiného programu


Města, nebude mu již poskytnuta na tutéž akci z tohoto programu.

• V případě nedodržení rozpočtu (podkročení) se úměrně krátí i dotace.

• V případě nedodržení termínu vyúčtování jednotlivých akcí, nebude dotace vyplacena.

• Akce uvedené v bodech II. – IV., na které si sportovní oddíly podají žádost v listopadu a prosinci musí být vyúčtovány nejpozději do 31. 12. 2017. Celkový objem finančních prostředků pro rok 2017: 3.500.000,- Kč


Okruh způsobilých žadatelů: Žadatelem o dotaci z tohoto programu může být fyzická, nebo právnická osoba, která se zabývá sportovní činností mládeže ve sportovních klubech a oddílech, nebo fyzická či právnická osoba reprezentující ve sportu město Kralupy nad Vltavou.


Lhůta pro podání žádosti:

v bodech II – IV 23. 01. 2017 do 01. 12. 2017 v bodě I od 23. 01. 2017 do 28. 02. 2017


Kritéria pro hodnocení projektu:

- přínos projektu pro město a jeho obyvatele nebo návštěvníky,

- významnost akce, míra zviditelnění města v mediích,

- rozsah akce/projektu, doba trvání, - tradičnost akce, kontinuita, návaznost na jiné projekty,

- charakter akce z pohledu možného zapojení veřejnosti,

- výše požadovaného spolufinancování ze strany města.


Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

30 dnů po prvním jednání příslušného orgánu (RM nebo ZM), které následuje po podání žádosti Způsob podání žádosti:


Žádost o programovou dotaci žadatel vyplní pouze v elektronické podobě na webu: http://sportovci.mestokralupy.cz Hotovou žádost, kterou si žadatel vytiskne z webu v PDF formátu, podepíše, opatří razítkem a s povinnými přílohami doručí na podatelnu Městského úřadu v Kralupech v zalepené obálce označené takto:


Programové dotace – Sportovní komise, Odbor sociálních věcí, školství a kultury (OSVŠK), názvem (jménem a příjmením) žadatele a poznámkou „neotevírat“.


Na žádosti, které budou neúplné nebo podané (obálka předána na podatelně) po vypsaném termínu, nebude brán zřetel. Nedílnou součástí žádosti jsou tyto povinné přílohy. K žádosti musí být předloženy kopie (neověřené) následujících dokumentů:


U právnických osob:

- potvrzení o IČ (postačí výpis z příslušného internetového portálu)

- pověření osoby, oprávněné jednat za žadatele (www.justice.cz) - doklad o zřízení bankovního účtu (postačí výpis z účtu)


U fyzických osob s živnostenským oprávněním (podnikajících):

- doklad o udělení živnostenského oprávnění

- doklad o zřízení bankovního účtu (postačí výpis z účtu)


U fyzických osob (nepodnikajících):

- doklad o zřízení bankovního účtu (postačí výpis z účtu)


Sportovní komise rady města na základě přijatých žádostí předkládá návrh a doporučuje orgánům města výši dotací jednotlivým žadatelům. Žádosti splňující veškeré náležitosti budou předloženy radě města, která rozhoduje o poskytnutí dotace do výše 50.000,- Kč.


Žádosti o dotaci přesahující částku 50.000,- Kč posuzuje a dotaci schvaluje zastupitelstvo města. O výsledcích dotačního řízení budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do 14 dnů od projednání radou nebo zastupitelstvem města. Výsledky budou současně zveřejněny na webových stránkách města. Veškeré schválené dotace jsou vypláceny zpětně, až po předložení vyúčtování, kontrole dokladů a splnění všech povinností. Výjimku tvoří dotace na činnost. Tyto dotace jsou přidělovány na základě předložených soupisek mládežnických sportovců včetně studujících, a to až po schválení RM (ZM).


Vypláceny jsou pak ve dvou polovinách – první polovinu žadatel obdrží po schválení dotace RM (ZM), druhou polovinu po předložení vyúčtování celé dotace na činnost, kontrole dokladů a splnění všech povinností. Vyúčtování za činnost musí být žadatelem předloženo do 31. 10. 2017.


Vyúčtování všech bodů programu provádí oddíl stejně jako podání žádosti na webu: http://sportovci.mestokralupy.cz Po zadání vyúčtování na web a nahrání všech účetních dokladů si oddíl z programu vytiskne pouze formulář vyúčtování, který opatří podpisem a razítkem a tento jediný originál doručí na podatelnu Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.


Již nedokládá účetní doklady v papírové podobě, pouze v elektronické na webu. Program se schvaluje zastupitelstvem města na dobu neurčitou. Zastupitelstvo každoročně schválí k věcné stránce programu:


• celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu činnosti mládeže sportovních klubů,

• lhůtu pro podání žádosti o dotace. Tento „Program“ byl schválen zastupitelstvem města na zasedání dne 30. 3. 2016 pod číslem usnesení 16/02/6/5 .


S případnými dotazy týkajících se žádostí o dotaci, smluv, vyúčtování se obracejte na:

Stanislavu Valterovou, tel: 315 739 867 referentku odboru sociálních věcí, školství a kultury stanislava.valterova@mestokralupy.cz